Foreldrebetaling for opphaldstid følgjer reglane for maksimalsatsar jf. statsbudsjettet.
Maksimalsats for heil plass frå januar 2018: kr. 2 910 pr. månad.

Ingen hushald skal betale meir enn 6% av inntekta for ein barnehageplass. I 2018 vil hushald  med inntekt under kr 500 500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Ordninga med gratis kjernetid er vidareført for alle 3-, 4- og 5-åringar for familiar med låg inntekt. Frå 1. august 2017 er inntektsgrensa sett til kr 450 000.

 

Foreldrebetaling i barnehagane per månad:

Type plass Prisar 2018 Matpengar 2018
Heil plass 2910 336
80 % 2705 290
60 % 2125 220

Foreldre betalar for 11 månader i året; 4,5 mnd. i hausthalvåret og 6,5 mnd. i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar månad; fyrste gong 15. august.

Moderasjonsordning:
Barn 1: Full pris
Barn 2: 30 % moderasjon
Barn 3 og fleire: 50 % moderasjon

For hushald med rett til inntektsgradert foreldrebetaling, blir søskenmoderasjonen for andre, tredje og fleire i tråd med søskenmoderasjonen med høvesvis 70 % og 50 % av foreldrebetalinga for første barn.