Planområdet er lokalisert i Fosshagen og føremålet med planen er å leggja til rette for utbygging av barnehage med tilhøyrande funksjonar. 

Tilkomstveg til planområdet skal løysast frå Dalavegen.

 Ynskjer du nærare opplysningar tek du kontakt med Sogndal kommune ved plan og næring.

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør kapittel VI i forvaltningslova. Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 3 veker og sendast via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.

 

Plandokument: