Føremålet med planen er å utvida anlegget til campingplassen. Planen erstattar delar av gjeldande plan for Kjørnes camping og fjordhytter frå 2001.

Dokument:

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør kapittel VI i forvaltningslova. Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 3 veker frå den dagen vedtaket er kunngjort i avisa og sendast pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.