Planområdet er ligg aust for elveosen for Sogndalselvi. Målet med planen er transformasjon av det noverande industriområdet Lerum fabrikker til eit bustadområde som opnar arealet for ålmenta. Hovudføremåla i planframlegget er bustad, forretning, grøntområde og småbåthamn. Området er del av og i samsvar med områdereguleringsplan Fjøra vest, vedteke 12.11.2015, der det er sett av til bustad og forretningsføremål.

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør kapittel VI i forvaltningslova. Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 3 veker og sendast via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.

Dokument i saka:

Plankartet kjem på kommunekart.com i løpet av veke 39.