Dokument i saka:

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jf. kapittel VI i forvaltningslova. Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 3 veker og sendast: postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til postboks 153, 6851 Sogndal.