Dokument i saka:
Saksframlegg
Planomtale
Føresegner
Plankart
ROS-analyse
Vurdering geoteknisk
Merknader
Overvassplan

Merknader til planframlegget sendast skriftleg innan 04.11.18 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til postboks 153, 6851 Sogndal.