Statens vegvesen har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for utbetring av vegstrekninga Rv.55 Bondeviki – Fardal. Føremålet med planen er å utbetre eksisterande riksveg til vegnormalstandard på den om lag 3 km lange strekninga Bondeviki til Fardal, for å få betre drenering og kurvatur. Vegen vil få litt breiare køyrebane. I tillegg vil og vegskuldrar bli breiare for å legge betre til rette for sykling på strekninga.

Aktuelle plandokument finn du under, og plankartet finn du i kartlaget «Planar under arbeid» på www.kommunekart.com.

Merknader til planframlegget sendast skriftleg innan 20.03.19 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til postboks 153, 6851 Sogndal.

Handsaming:

Plandokument: