Eigedomsskatten er skreven ut med  kr. 2,60 for kvar  kr.1000 i takstverdi på bustader /våningshus og fritidseigedom, og med  kr. 7,- for kvar  kr. 1000 i takstverdi på verk&bruk og annan næringseigedom.

Utskriven eigedomsskatt forfell til betaling i to terminar

15.april og 15.oktober.

Forklarande tekst på skattesetel som går ut til eigar av eigedom

Informasjon om eigedomsskatt i Sogndal kommune.

Vedtekter tilpassa KSE sine normalvedtekter, ikkje kommunestyrehandsama

Presentasjon 2016

Taksteksempler til nemnda