Eigedomsskatten er skriven ut med kr 2,60 for kvar kr 1000 i takstverdi på bustader/våningshus og fritidseigedom og med kr 7,- for kvar kr 1000 i takstverdi på verk, bruk og annan næringseigedom.

Utskriven eigedomsskatt forfell til betaling i to terminar: 15. april og 15. oktober.