Føremålet med felles plan er å samla plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse for dei tre kommunane, som i 2020 vert Nye Sogndal kommune, med felles handlingsdel frå 2020.

Alle anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal søkjast om spelemidlar til, må vere innarbeidde i ein kommunal plan. Planen skal vedtakast politisk i kommunestyra til dei tre kommunane, og vert eit styringsverktøy for å nå kommunane sine mål innanfor fysisk altivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Dokument i saka:

Det vil etter kvart verte opplyst om møter for lag og organisasjonar i kommunane.

Frist for innspel er 25.07.2018.

Merknadar sendast på eige skjema, på epost til postmottak@sogndal.kommune.no eller til Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal.