Vassprøvetakinga er ein del av kommunane si oppfølging av vassforskrifta, og har som mål å gje ein peikepinn på miljøtilstanden og eventuell ureining i dei undersøkte elvane.

Ei oversikt over kva for elvar som vert undersøkt i år vert lagt ut på Vannportalen.no.