Forvaltningsutvalet har i møte 29.10.2015, sak 68/15 vedteke mindre endring av detaljreguleringsplan for Bråtane bustadfelt på Kaupanger
i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14.

Planvedtak for detaljreguleringsplan kan påklagast i samsvar med §§ 1-9 og 12-14 i plan- og bygningslova, jf. kap. VI i forvaltningslova.

Eventuell klage må fremjast skriftleg innan tre veker, seinast innan 25.11.2015,

til Sogndal kommune v/plan og næring,
postmottak@sogndal.kommune.no eller Postboks 153, 6851 Sogndal.

For eventuell klage på vedtaket vert vist til  rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak PDF document ODT document

Dokument :

Saksframlegg
Plankart,justert versjon datert 21.11.2012
Søknad om endringar for Bråtane bustadfelt på Kaupanger
Saksprotokoll.