Forvaltningsutvalet har i møte 29.10.2015, sak 67/15 vedteke mindre endring av detaljreguleringsplan for Kvålslid Aust i Sogndal,
i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14.

Planvedtak for detaljreguleringsplan kan påklagast i samsvar med §§ 1-9 og 12-14 i plan- og bygningslova, jf. kap. VI i forvaltningslova.

Eventuell klage må fremjast skriftleg innan tre veker, seinast innan 25.11.2015,

til Sogndal kommune v/plan og næring, postmottak@sogndal.kommune.no
eller Postboks 153, 6851 Sogndal.

For eventuell klage på vedtaket vert vist til rett til å klaga over forvaltningsvedtak.
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak PDF document ODT document

Dokument :

Saksframlegg
Vedlegg: 1. Søknad om grensejustering og omdisponering av areal for felles tilkomstveg
Plankart - gjeldande
Saksprotokoll