• Brotane/Bråtane (bakke)
   
 • Vellegjerdet/Vedlegjerdet (bruk 1/7)
 • Vedlegjerdet (bruk 1/11)
   
 • Våteviki/Våtvik/Våtevik (gard 159)
 • Våtevik/Våtviki (bruk 159/1, 159/3 og 159/4)
   
 • Hollekve/Hodlekve (gard 54
 • Hollekve (bruk 54/1, 54/2, 54/3 og 54/3f1
 • Hollekvevegen (bruk 54/8)
 • Hollekvebrui (bru)  - kommunen er vedtaksmynde
 • Hodlekve Kulvert (bru) - fylkeskommunen er vedtaksmynde
   
 • Hyljarvollen/Høljarvollen (seter/støl)
 • Høljarvollsgjerdet (bruk 64/64, 64/64/1,64/64/2, 64/64/3, 64/64/4)
   
 • Stenageim/Stenehjem/Stenajeim (gard 28)
 • Stenageimsvatnet (tjern)
 • Stenehjemshagane (li)
 • Stenajeim (bruk 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13 og 28/14)
 • Stenehjem 2 (bruk 28/25)
 • Stenahjem (bruk 28/30)
 • Lereim/Stenehjem (grunnkrins) - gjeld berre skrivemåten av Stenehjem
   
 • Gorvin/Gurvin/Garvin (gard 25)
 • Gurvin (bruk 25/1, 25/2, 25/3 og 25/4)
 • Gorvin (bruk 25/3/1)
 • Gurvinstølen(seter/støl)
   
 • Slinda/Slinde (gard 84)
 • Ytre Slinda/Ytre Slinde/Yttre Slinde (fellesnamn for bruk 84/1, 84/2, 84/8 og  84/9)
 • Ytre Slinda/Ytre Slinde/Yttre Slinde (bruk 84/1, 84/2, 84/8 og 84/9)
 • Indre Slinda/Indre Slinde (fellesnamn for bruk 84/4, 84/5, 84/7, 84/11 og 84/12)
 • Indre Slinda/Indre Slinde (bruk 84/4, 84/5, 84/7, 84/11 og 84/8)
 • Slinde/Slindabrui (bru)
 • Slindaviki/Slindeviki (vik i sjø)
 • Slinda (grunnkrins)
 • Slinde (poststadnamn)

I tillegg til namna Kartverket fann naudsynt å legge ut på høyring i tilknyting til namnesaka kommunen har reist, reiser Kartverket i brev av 8.05.18. også namnesak for formalisering av skrivemåten for 5 andre gardsnamn/bruksnamn/naturnamn i kommunen. I medhald av § 5 i stadnamnlova ber såleis Kartverket også om lokal høyring av følgjande namn :

 • Bøyabreen (isbre)
 • Bøyabreskjeret (ås)
   
 • Perhaugen (bruk 3/14 eller 3/15) Me er opplyst kva for bruk Perhaugen er namnet på.
   
 • Skakkhaugen/Skakhaugen (bruk 3/1) bruket er registrert med bruksnamnet Barsnes i matrikkelen.
   
 • Skjenstadhaugane (Haugar)
   
 • Ylmheim/Ylmeim/Ølmheim/Ølmeim (gard 80)
 • Ylmeim (bruk 81/1, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6 og 80/7)
 • Ølmeim kirkegård (bruk 80/17)
 • Ølmheim/Ølmheimsbrui (bru)
 • Ølmheimsbukti (vik i sjø)
 • Ølmheimselvi (bekk)
 • Ølmedalstølen/Ylmedal (seter/støl)

Høyringsbrev 1 Kartverket
Høyringsbrev 2 Kartverket

Eigar/festar av eigedom der namnesak gjeld skrivemåte for  gards/bruksnamn har rett til å uttale seg  og vil få tilsendt eige brev om det i denne høyringsrunden.

Lokale lag/organisasjonar har rett til å uttale seg om namn dersom dei har særleg tilknyting til namnet.

Sogndal kommune har ansvar for å samle inn og samordne høyringsinnspela for innsending til Stadnamntenesta og Kartverket når høyringsfristen er ute. Høyringsinnspel frå personar/organisasjonar med uttalefrist innan 7.04.2019.

Merknader sendast via elektronisk skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller

Sogndal kommune
Postboks 153
6851 Sogndal

Sogndal kommune, Namnemyndigheita.