Hovudmålet med områdereguleringsplanen for Campus Sogndal er å knyte saman Fosshaugane Campus og Fjøra til eit samanhengande gang- og sykkelvenleg sentrumsområde. Det skal sikrast område for utbygging til undervisning/forsking, næring, bustad, idrett og aktivitet og gode uteområde.

Du kan sjå plankartet digitalt på kommunekart.com. Velg Sogndal kommune og kartlaget «reguleringsplanforslag».

Informasjon om planprosess, spørsmål og svar

Dokument: