Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mistar ikkje berre sikt, men kan og gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekster.

Ein lovpålagt stuss

Folk som bur langs trafikkerte vegar må klyppe hekkar og busker på eigendomane sine, av omsyn til eigen og andre sin tryggleik.

– I desse dagar starter borna på skulen igjen og vi ynskjer at flest mulig skal gå og sykle. Då må det leggast til rette for at det kan skje på ein sikker måte. Borna må vere synlege langs vegane, seier distriktsleiar Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholda er nedfelt i Vegtrafikklova. Det er du som bur ved vegen som er ansvarleg for å klyppe hekk og busker på eigedommen din. Det skal vere god sikt ved vegkryss og ved avkjørsla. Mange bilistar må også krysse gang- og sykkelvegar for å køyre ut på vegen. Då må dei lett kunne sjå både små og store trafikantar.

Berre ein halv meter

Når du står fire meter inn i avkjørselen di skal du ha minst 20 meter fri sikt i kvar retning langs gang- og sykkelvegen, ifølge lova. Hekk og gjerde skal heller ikkje være høgare enn 50 centimeter ved avkjørsla.

– Det kan av mange oppfattast som svært lågt. Eg trur ikkje alle kjenner til denne bestemminga. Det er i alle fall mange hekkar som blokkerar sikten, seier Audun Heggestad.

Kontaktperson:
Distriktsleiar Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane, telefon 95 23 74 38  
e-post: heggestad@tryggtrafikk.no