I samband med arbeidet med nye Sogndal kommune er det avgjort av Fellesnemnda at ein frå barnehage- og skuleåret 2019/20 skal ha felles rammeverk, og at vi skal søkje ei harmonisering av betalingssatsar. Som ein konsekvens av dette vert det ei harmonisering av både tilbodsstruktur og betalingssatsar. Dei tilboda som gjaldt hausten 2018 vert også gjeldande for vårhalvåret 2019, medan det vert ein eigen tabell for hausthalvåret 2019.

Prisar og tilbod 1.1. - 30.06.19:
Type plass   Akt.kode Merknad   Prisar pr. månad
Heil plass med ferie SFO001 Alle skulane
 2870
Ettermiddagsplass SFO002 Alle skulane
 1810
Morgonplass SFO003 Norane
   905
Morgonplass SFO004 Trudvang og Kaupanger    1025
Morgon- og ettermiddagsplass (heilplass utan ferie) SFO005 Alle unnateke Fjærland  2830
Morgonplass og ettermiddagsplass to dagar SFO009 Trudvang  1915
Ettermiddagsplass to dagar SFO011
SFO012
SFO013
Norane
Trudvang
Fjærland
   930
Ettermiddags- og ferieplass, unnateke juli SFO016 Alle unnateke Fjærland
  2830
Ettermiddagsplass to dagar og ferieplass SFO018 Trudvang   1920
Ferieplass (unnateke juli) SFO020 Alle skulane    1025
Ettermiddagsplass fire dagar SFO021 Norane  1390
Morgon og tre ettermiddagar SFO026 Kaupanger  2050
Tre valfrie ettermiddagar SFO027 Kaupanger  1055

 

Prisar og tilbod 1.8. - 31.12.19

Tilbod Kode   Pris. pr. mnd.
Prisar og tilbod gjeldande frå 01.08.2019
Heilplass inkl. ferie (alle morgonar, ettermiddagar og feriedagar/inneklemde fridagar) SFO01 Alle skulane 2800
Heilplass eks. ferie (alle morgonar og alle ettermiddagar) SFO02 Alle skulane 2650
Ettermiddagsplass (To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie) SFO03 Alle skulane  
Ettermiddagsplass (alle ettermiddagar) SFO04 Alle skulane 1800
Morgonplass (alle morgonar) SFO05 Alle skulane 1000
Ferieplass SFO06 Alle skulane 750 pr. veke
300 pr. dag

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året.
SFO er feriestengt fire veker om sommaren (veke 27 - 30).
Årsbetalinga vert fordelt på 11 månader der juli er betalingsfri månad.

Moderasjonsordningar for SFO:

Barn 1: Full pris
Barn 2: 30 % moderasjon
Barn 3 og fleire: 50 % moderasjon

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 25 pr heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.