Eigarar av private vegar kan søkje Sogndal kommune om tilskot til driftsutgifter. 
Tilskot vil bli gjeve etter gitte vilkår. Søkjarar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

 

Søknad skal sendast til Sogndal kommune, postboks 153, 6851 Sogndal   
eller e-post: postmottak@sogndal.kommune.no 

Søknadskjema

Søknadsfrist: 18. juni 2016