Tilskot vil bli gjeve etter gitte vilkår. Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

Søknadsfrist er 26. mai 2017.

Søknadsskjema.

Følgjande vilkår gjeld: 

  • Vegen skal vera open for ålmenn ferdsel.  Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

  • Private vegar der berre ein eigedom har heilårsbusetnad med lengde over 200 m og som vert nytta både til skuleskyss og innsamling av hushaldningsavfall (tvungen renovasjon).

  • Private vegar til heilårsbustader med lengde over 400 m og som vert nytta både til skuleskyss og innsamling av hushaldningsavfall (tvungen renovasjon).

  • Tilskotet er inntil kr 30,- pr meter veg. Dersom tilskotgrunnlaget samla sett er større enn løyvingane til dette føremålet vert tilskotet pr. meter veg redusert, slik at samla utbetaling ligg innafor budsjettramma.