Kommunestyret handsama saka i møte 11.06.2015 sak 19/15, og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for Trafikktrygging Rv5 Kaupanger Næringsområde, sist revidert 28.04.2015, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Planvedtak for reguleringsplan kan påklagast i samsvar med §§ 1-9 og 12-2 i plan- og bygningsloven, jamfør kapittel VI i forvaltningsloven.

Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 09.07.15 og sendast

Sogndal kommune v/plan og næring
postmottak@sogndal.kommune.no eller Postboks 153, 6851 Sogndal