Kommunen avgjer sjølv korleis det skal organiserast, men det skal opprettast eit eige tilbod som berre omfattar 12 timar. Kommunen har difor oppretta eit nytt SFO tilbod frå 8 – 15 kvar dag som er for alle born i SFO.

Kostnaden for dette tilbodet er kr 1440.  For førsteklassingar er det gratis.
Legg merke til at du då må velja tilbodet SFO008 for elevar i første klasse i søknadsportalen.

Dersom du har søkt om eit anna tilbod og fått vedtak om det vil du få trekt frå kr 1440 om eleven skal gå i første klasse. Sjå tabell under for oversikt over tilboda.

Matpengar kjem i tillegg sjølv om eleven har tilbod om gratis SFO.

Tabellen under gir ei oversikt over tilboda og pris.

Prisar SFO
Plasstype Ordinær pris Pris 1.klassingar Matpengar
SFO001 Heilplass inkl. ferie 3060 1570 270
SFO002 Heilplass eks. ferie 2890 1400 270
SFO003 To faste ettermiddagar pr veke eks. ferie 1090 0 160
SFO004 Ettermiddagsplass eks. ferie 1970 480 270
SFO005 Morgonplass eks. ferie 1090 0 0

SFO007 Nytt tilbod 12 timars SFO 8 - 15 (Inkluderer alle ikkje ordinære dagar og 2 dagar pr ferieveke fastsett av skulen).

1490   270
SFO008 Nytt tilbod 1. klassingar 12 timars SFO 8 - 15 (Inkluderer alle ikkje ordinære dagar og 2 dagar pr ferieveke fastsett av skulen).   0 270
Ferietilbod pr veke 820    
Ferietilbod pr dag 330    


Sogndalsskulen ynskjer alle ein retteleg god sommar!