Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekne planar

Detaljreguleringsplan Tistelteigen bustader er vedteken

Kommunestyret handsama planen i møte 14.02.2019 sak 18/19, og gjorde slikt vedtak :

Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Tistelteigen bustader, dagsett 8.01.19., i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Vedteken plan skal ikkje kunngjerast før godkjent overvassplan ligg føre.

Detaljreguleringsplan for rv. 55 Bondeviki–Fardal

Kommunestyret handsama planen i møte 25.04.2019 sak 24/19 og fatta fylgjande vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan Rv.55 Bondeviki – Fardal, datert 5.12.2018 (i samsvar med plankart i vedlegg 1.1), i medhald av plan- og bygningslova § 12 12.