Prisar og gebyr 2021

Prisar og gebyrer for 2021

Bossekker og bioposar - Innbyggartorg - Kap. 10

Sal av bossekker og bioposar m.m.. Pris inkl. mva.

  Pris
Plastsekker for plastavfall, rull 55
Bioposar, rull 52
Restavfallssekker, rull 55
Hundeposar, rull 30
Korg til biopose 48
Ekstra restavfallssekk - raud, enkeltvis 80

 

Borgarleg vigsel - Kap. 22

  Pris
I kontortid Gratis
Utanom kontortid Kostnadsdekking

 

Kaiavgift/-leige - Kap. 21

Næring: Pris
Bruk av kommunal kai ved lossing/lasting pr tonn eller m3 (1 m3 = 1,5 tonn) 10,80
Ilandstigingsavgift   kr/pers (cruise eller liknande) 22
Ekspressbåtrute (kr/døgn) 310
Kaiplass pr døgn pr m:
Første 30 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Minimum leigesats

18,41
36,42
84,76
109,02
122,85
246,10 (min)
Fartøy med avtale (utanom gjestehamn) pr døgn 207
Fartøy i næring, gjestehamn < 20 fot, pr månad 423
Fartøy i næring, gjestehamn 20-30 fot, pr månad 854
Fartøy > 30 fot, gjestehamn, pr månad 1285
Straum, fartøy med avtale i gjestehamn, pr månad 244
Straum pr kWh 2,65
Fritidsbåtar:  
Fritidsbåtar under 20 fot 128
Fritidsbåtar over 20 fot 166
Straum pr døgn 46

Barnehage - Kap. 1

Foreldrebetaling for opphaldstid følgjer reglane for maksimalsatsar, jf. statsbudsjettet.

Maksimalsats for heil plass aukar i framlegg til statsbudsjett til kr 3 230 frå 1.1.2021.

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass.
Frå 1.1.2021 vil hushald med inntekt under kr 592 167 ha rett til redusert foreldrebetaling.

For ordninga med gratis kjernetid for 2–5-åringar, har regjeringa føreslege ei inntektsgrense frå 1. august 2021 på kr 583 650.
Betaling i barnehagane pr. månad.

Barnehage - Satsar foreldrebetaling

Opningstid Foreldrebetaling Matpengar
100% plass 3.230 330
80% plass 3.005 305
60% plass 2.360 240

Foreldre betalar for 11 månader i året, 4,5 månader i hausthalvåret og 6,5 månader i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar månad, første gong 15. august.

Moderasjonsordningar for barnehagar:
Barn 1: full pris
Barn 2: 30% moderasjon for barn nr. 2
Barn 3 og fleire: 50% moderasjon for barn nr. 3 og fleire

For hushald med rett til inntektsgradert foreldrebetaling, tek syskenmoderasjonen utgangspunkt i den nye satsen for barn nr 1.

SFO - Skulefritidsording - Kap. 2

I statsbudsjett 2020 vart det etablert ei nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling.  Ordninga innebar at foreldrebetaling for heiltidstilbod i SFO for 1.–2. trinn ikkje skal overgå 6 % av den samla person- og kapitalinntekta til hushaldet. I framlegg til statsbudsjett 2021 er denne ordninga føreslege å utvidast til 1. – 4.klasse. Kommunen si eiga ordning med moderasjon vert avvikla når den statlege ordninga dekkar heile brukargruppa til SFO. 

SFO - Skulefritidsording - Foreldrebetaling satsar

Etter vedtektene er det redusert foreldrebetaling, der kommunestyret årleg skal fastsetje grense for samla brutto inntekt for redusert foreldrebetaling. Grense i samla brutto inntekt for redusert foreldrebetaling i SFO vert sett til same kronesum som redusert foreldrebetaling i barnehage, kr 592 167. Viss framlegget om  nasjonal moderasjonsordning vert utvida til alle årstrinn i SFO, vil den lokale moderasjonsordninga utgå.

Prisar 01.01.21 - 31.07.21
 
Morgonplass eks. ferie
kr. 1 025 - Matpenger: kr. 0
 
To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie
Kr. 1 025 - Matpenger. kr. 155
 
Ettermiddagplass eks. ferie
Kr. 1 850 - Matpenger: kr. 260
 
Heilplass eks. ferie
Kr. 2 720 - Matpenger kr. 260
 
Heilplas inkl. ferie
Kr. 2 875 - Matpenger kr. 260
 
Andre som søkjer og får opptak til ferietilbod i skuleåret, betalar etter desse satsane:
 • Pr. veke kr 770
 • Pr. dag kr 310
Moderasjonsordningar for SFO
 • Barn 1: full pris
 • Barn 2: 30 % moderasjon
 • Barn 3 og fleire: 50% moderasjon
For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 25 pr. heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.
Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året. SFO er feriestengd fire veker om sommaren. Ved plass i SFO betalar ein difor for 11 månadar (årskostnad delt på 11 som gjev månadssum).
 
Prisar 01.08.21 - 31.12.21
 
Morgonplass eks. ferie
kr. 1 075 - Matpenger: kr. 0
 
To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie
Kr. 1 075 - Matpenger. kr. 155
 
Ettermiddagplass eks. ferie
Kr. 1 940 - Matpenger: kr. 260
 
Heilplass eks. ferie
Kr. 2 855 - Matpenger kr. 260
 
Heilplas inkl. ferie
Kr. 3 015 - Matpenger kr. 260
 
Andre som søkjer og får opptak til ferietilbod i skuleåret, betalar etter desse satsane:
 • Pr. veke kr 805
 • Pr. dag kr 325

Kulturskule - Kap. 3

Betalingssatsane mellom dei samarbeidande kommunane vart harmonisert i 2019. Prisane er prisjustert frå 2020 til 2021. 

Kulturskule - Foreldrebetaling pr. semester

Søskenmoderasjon på 25 % frå og med andre søsken eller elevplass.
*Kjøp av dobbeltime vert ein plass til fullpris og ein med 25 % moderasjon.

Plass Pris
Individuell undervisning barn nr. 1 2 145
Induviduell undervisning dobbeltime* Sjå kommentar
Gruppeundervisning barn nr 1 1 425
Instrumentleige 420
Sogndal musikkverkstad 1 065

Bibliotek - kap. 4.

Bibliotek - Minstesatsar for erstattingskrav

Dersom ein lånar har betalt, for så seinare å levere inn att boka/materialet, får vedkomande refundert utgiftene med frådrag av eit gebyr på kr 100.

  Pris
Barnebok 100
Vaksenbok 400
Lokalhistorisk materiale 400
Språkkurs 500
DVD-film 200
Musikk-CD 200
Teikneserie 200
Tidsskrift 100
Lydbøker Tisvarande ny pris
1 lydbok-CD 130
CD-ROM 400
PC-spel 200
WI og DS 350

 

Musikkverkstad og danseverkstad - Kap. 5

Musikkverkstad og danseverkstad - eigenbetaling

  Pris
Sogndal danseverkstad 640

Søskenmoderasjon på 50 % frå og med andre søskenplass. 50 % rabatt på andre danseform.

Lege - eigendel og frikort

Fysioterapi - eigendel og frikort

Helse - Kap. 6

Helsestasjon - prevensjon

Eigendel når brukarar over helsestasjonen si primære målgruppe nyttar tilbod. 

Prevensjon
  Pris
Innsetting spiral for dei over 20 år* 150
Innsetting/uttak av p-stav for dei over 20 år* 100

 

Vaksine - utenlandsopphald

Satsar for vaksinering i tilknyting til utanlandsopphald – helsestasjon
Vaksinar:
Prisane vert fastsette i samsvar med sjølvkostprinsippet, runda opp til næraste 5 kroner.
Timebestilling:
Dersom ein ikkje møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 timar før ein skal møta, må ein betale eit gebyr på kr 190.

  Pris
1. konsultasjon - born 200
1. konsultasjon - vaksen 200
1. konsultasjon familie med 1 eller fleire born* 500
2. gongs konsultasjon/revaksinering 100
Reseptar 105

Svangerskapskurs - kap. 6

Svangerskapskurs - eigenbetaling

  Pris
Svangerskapskurs pr. person 100

 

Omsorgsbustader - Kap. 7

Leiga inkluderer ein p-plass til leigetakar som eig og brukar eigen bil.
Løpande kontraktar vert regulerte etter husleigelova.

Merknad:
Netto husleige vert lågare for dei med minstepensjon, og minstepensjon + inntil 30 % tilleggsinntekt. Dei som kjem under desse inntektsgrensene, vil kunne søkje om bustønad.

 

Omsorgsbustader - leige og straumutgifter

Husleige Pr. mnd
Omsorgsbustader, Plassen 8 7 782
Omsorgsbustader Fjærland, Fossatunet 1B, Leighgota 3 7 782
Skulevegen Plassen 2, avd. Prestehagen 7 482
Omsorgsbustader, Plassen 4 7 782
Omsorgshyblar, Plassen 6 4 203
Omsorgsbustader, Leighgota 3, tre-roms 8 788

 

Lintøy Prestehagen Pris
Lintøy vask 532

 

Nedvask av omsorgsbustad Pris
Nedvask 2 130

 

Faste utgifter straum Pr. mnd.
Omsorgsbustader, Plassen 2, avd. Prestehagen 484
Omsorgsbustader Fjærland, Fossetunet 1B, Leighgota 3 750

Heimehjelp - Kap. 7

Brukarar med inntil 2G betalar abonnement frå første time, fastsett i statsbudsjettet.
Brukarar med inntekt over 5G betalar berre timesats.

Heimehjelp - eigenbetaling

Inntekt= Netto inntekt husstand før særfrådrag

 

  Timesats Abonnement pr. mnd.
Inntil 2 G Berre abbonnement  215
Inntil 3 G 142 1 422
Inntil 4 G 203 2 032
Inntil 5 G 264 2 641
Inntil 6 G 295 2 946
Over 6 G 315 3 150

 

Institusjon - Kap. 7

Årleg regulering i samsvar med statlege maksimalsatar.

Institusjon - eigenbetaling

* = i samsvar med framlegg i Statsbudsjettet

  Batalingssatsar
Døgn-/månadspris pr. plass i institusjon Sjå tekst ovanfor
Langtidsopphald Jf. eiga betalingsforskrift
Fribeløp før berekning av vederlag 9 000*
Korttidsopphald i insitusjon - inntil 60 døgn pr. år 175*
Dag-/nattopphald i insitusjon 95*

Alarmtelefon - Kap. 7

Alarmtelefon - eigenbetaling

  Pr. mnd
Leige av telefon 284
Leige av SIM-kort 50
Monteringsavgift 678

Måltid frå institusjon - Kap. 7

Måltid frå institusjon - Satsar for kjøp

  Pris
Tørrmat pr. døgn -
Frukost/kveldsmat, enkeltmåltid 40
Mellommåltid, enkeltmåltid 40
Middag 86
Abonnement alle måltid pr. mnd. (3 måltid pr dag) 4 826
Abonnement alle måltid pr. mnd. (4 måltid pr dag) 5 080
Abonnement alle måltid pr. mnd. (frukost, lunsj, middag, kaffe/frukt og kvelds) 5 588
Matombringing Fritt tilkøyrd

 

Vaktmeistarteneste - Kap. 7

Vaktmeistarteneste - eigenbetaling

Pris pr. time kr. 157,00

Frisør ved institusjon - Kap. 7

Frisør ved institusjon - eigenbetaling

Frisør ved institusjon Sogndal Pris
Permanent med klipp 1 355
Klipp/vask/føn eller legg 635
Klipp 415
Farge med klipp og føn 1 255
Maskinklipp 320
Vask og legg eller føn 310

 

Frisør ved institusjon Leikanger Pris
Permanent 750
Klipp, herre 420
Maskinklipp 230
Vask, føn og opprulling 330
Klipp, dame 500
Farge 600

Vaskeritenester ved institusjon - Kap. 7

Vaskeritenester ved institusjon - eigenbetaling

  Pris
Stor maskin (vask+ tørk+ rull)  647
Lita maskin  (vask+ tørk+ rull) 388
Klevask/eigen avtale 51

Tenesta vert også tilbydd til andre innbyggjarar og verksemder.

Bustad - utleige - Kap. 8

Bustader Balestrand - utleige

Bustader der straum ikkje er ført opp, har eigne målarar, og straumen vert fakturert direkte frå straumleverandør til leigetakar.

Oversynet omfattar også omsorgsbustader Pris
Balavegen 8 A (+ straum 650) 8 414
Balavegen 8 B (+ straum 650) 8 414
Balavegen 8 C (+ straum 650) 7 857
Balavegen 8 D (+ straum 650) 8 414
Balavegen 8 E (+ straum 650) 8 414
Balavegen 8 F (+ straum 650) 7 857
Balavegen 8 G (+ straum 650) 7 857
Balavegen 8 H ( + straum 650) 7 857
Balavegen 8 I (+ straum 650) 7 857
Balavegen 9, 11, 13 og 15 5 011
Balavegen 17, 19, 21, 23 og 27 (+ straum 800) 6 826
Britamarki 5 7 249
Britamarki 8 6 930
Britamarki 9 6 291
Britamarki 10 6 930
Britamarki 11, 13 og 15 6 291
4 leilegheiter i Fjærestadvegen 8 7 146
Granliavegen 26 6 950
Granliavegen 28 6 311
Granliavegen 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 og 48 (+ straum 300) 4 052
Hittunsvegen 2 5 053
4 leilegheiter i Hittunsvegen 6 (+ straum 600) 7 146
Hittunsvegen 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 6 930
Holmamyrane 31, 33 og 35 7 857
8 leilegheiter i Lærargata 12 7 146
Skåsheimsvegen 8 9 745
Skåsheimsvegen 10 7 466
Skåsheimsvegen 10 U 4 361
Skåsheimsvegen 12, 14, 16 og 18 7 249

 

Bustader Leikanger - utleige

Auke i husleige skuldast at kommunale avgifter er inklusiv.
Bustader der straum ikkje er ført opp har eigne målarar, og straumen vert fakturert direkte frå straumleverandør til leigetakar.

Oversynet omfattar og omsorgsbustader Pris
Berlehagen 14, 18 og 22 7 887
Berlehagen 16 og 20 8 771
Hatlebakkane 4, seksjon 2 og 3 8 041
Hatlebakkane 6, 8, 10, 12 6 410
Hovdavegen 7, 9 og 11 5 283
Hovdavegen 19 7 502
Hovdavegen 15, 25 og 27 8 372
Leitebakkane 8, 10, 12 5 155
Leitebakkane 14, 16, 18 6 410
Lundheim 5 bustader 6 002
Njøsavegen 35 - hovudetasje 7 295
Njøsavegen 35 - underetasje 5 122
Ohnstadhaugen 15 A og C store (straum kr 500 i tillegg 7 432
Ohnstadhaugen 15 B, D, E og F små (straum kr 500 i tillegg) 6 612
Ohnstadhaugen 15 G, H, I og J nye 2021 7 782
Reinevegen 3 (fellesutgifter kr 1 000) 5 148
Stadheimgarden 21 (fellesutgifter kr 1 000 i tillegg 8 182
Stadheimgarden 37 (fellesutgifter kr 1 000 i tillegg) 8 255
Stadheimgarden 15, 17 7 174
Stadheimgarden 19 7 385

 

Bustad Sogndal - utleige

*Straum kr. 500 pr. bueining i tillegg.  ** Straum kr. 700 pr. bueining i tillegg. *** Straum kr. 1000 i tillegg.
Bustader der straum ikkje er ført opp har eigne målarar, og straumen vert fakturert direkte frå straumleverandør til leigetakar.

Bustad Merknad Pris
Bråtane, Trekolvegen 10, 12, 22 og 24 ** 9 058
Dalavegen 21 hovudetg.   17 531
Dalavegen 21 kjellar   14 437
Fjørevegen 17, 1. og 2. et.   3 743
Kjørnessvingen 11 (+ kr. 3 000 straum pr. månad)   18 562
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 1 * 4 462
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 2 * 5 040
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 3 og 4 * 3 811
Kongabergvegen 52, kjellar, rom nr. 1 og 2   4 597
Kongabergvegen 54, 2 einingar (C og D)   9 156
Kongabergvegen 54, 4 einingar  (A, B, E og F)   7 820
Kyrkjebakken 36 B, 1 eining   8 741
Leighgota 4, 1. et., 2 rom, nr. 1 og 2   5 082
Leighgota 4, 1. et.,  2 rom, nr. 3 og 4 * 4 546
Leighgota 4, 2. et., rom nr. 1 og 2 * 5 082
Leighgota 4, 2. et., rom nr. 3 og 4 * 4 546
Leighgota 4, 2. et. heile etasjen *** 13 922
Leighgota 6. 1 et. rom nr. 1 stor * 4 828
Leighgota 6, 2 et. rom nr. 1 og 2 * 4 369
Leighgota 6, 2 et. rom nr. 3 stor * 4 828
Leighgota 6, 1. og 2. etasje (+ kr 2 500 i straum pr. månad)   12 374
Leighgota 8, 1. et., rom nr. 1 og 2 * 4 828
Leighgota 8, 1. et., rom nr. 3 og 4 * 4 369
Leighgota 8, 1. et. heile etasjen *** 11 343
Leighgota 8, 2. et., rom nr. 1 og 2 * 4 369
Leighgota 8, 2. et., rom nr. 3 * 4 828
Leighgota 8, kjellar, 4 rom, pris pr. rom * 4 369
Leitevegen 67, 4 roms, 5. einingar   9 156
Lunnamyri 29, 2 roms, 1. eining   8 056
Rutlinslid 17,  1. et., rom nr. 1, 2 og 3 * 4 155
Rutlinslid 17,  1. et., rom nr. 4 * 4 016
Rutlinslid 17, kjellar ** 8 844
Skulevegen 3, Trudvang, 1.et., rom nr. 1 og 2 (små) * 4 054
Skulevegen 3, Trudvang, 1. et. rom nr. 3 og 4 (stor) * 4 634
Skulevegen 3, Trudvang, 2 .et. (+ kr. 1 500 straum pr. månad)   12 837
Skulevegen 3, Trudvang, 3.et. ** 7 334
Stedjevegen 11 A 1 et. *** 14 616
Stedjevegen 11 A kjellar ** 10 068
Stedjevegen 15, 1. et. pris pr. rom   6 894
Stedjevegen 15, 1. et. pris pr. rom   4 598
Stedjevegen 15, 1. et. (heile et.) *** 10 624
Stedjevegen 15, 2. et., 4 rom, pris pr. rom   4 369
Stedjevegen 15, 2. et. heile etasjen *** 9 797
Stedjevegen 31 A * 11 085
Stedjevegen 31 B * 7 223
Stedjevegen  21 A-B,  2-roms, 6 einingar   7 598
Stedjevegen  25, 2-roms, 2 einingar   7 776
Stedjevegen  25, 3-roms, 2 einingar (E og F)   8 382
Stedjevegen 25, 3-roms, 2 einingar   7 776
Stedjevegen 27, 2-roms, 8 einingar   7 776
Stedjevegen 29, 2-roms, 2 einingar   7 776
Stedjevegen 29, 3-roms, 1 eining   8 382
Stedjevegen 29, 3-roms, 3 einingar   7 767
Storebruvegen 4, hovudetasje (kr. 600 i tillegg straum)   10 655
Storebruvegen 4, underetasje (kr. 1 000 i tillegg straum)   8 974
Stølen 105 og 113, 2-roms, 2 einingar   7 369
Stølen 91 og 101, 5-roms, 2 einingar   9 289
Stølen 97, 5-roms, 1 eining   9 289
Trolladalen 21, 1. og 2. et   3 743

 

Bygg - kommunale - Kap. 8

Bygg - utleige Balestrand

  Pris
Belehalli:  
Trening:  
Hall med garderobar 164 pr. time
Skytebane 83  pr. time
   
Tilskipingar, stemne, kampar:  
Lokale lag:  
Hall med garderobar 413 pr. time
Skytebane 164 pr. time
Garderobar 274 pr. time
   
Utanbygds lag:  
Hall med garderobar 494 pr. time
Skytebane 406 pr. time
Leige for hall er avgrensa til 3 283  pr. dag
Leige av skytebane er avgrensa til  1 644 pr. dag
   
Einskildpersonar, bedrifter, messer:  
Hall med garderobar 1 096 pr. time
Skytebane 875 pr. time
   
Helsesenteret:  
Fysioterapeut 8 790 pr. månad
Lege 5 975 pr. månad

Bygg - utleige Leikanger

  Pris
Leikangerhallen:  
Idrettslaget SYRIL 188 020 pr. år
Leikanger mannskor - Palmerevyen 7 287 pr. gang
Heile hallen (1+2+3) 544 pr. time
Heile hallen (1+2+3), 1. og 2. døgnet 3 679 pr. døgn
Hall 1, 2 eller 3 202 pr. time
Hall 1, 2 eller 3 for personar under 16 år 171 pr. time
Klatrevegg 202 pr. time
Undervisnings-/møterom 171 pr. time
Kultursal 415 pr. time
Ferdig rigga scene i tillegg 1 306 pr. bruk
Leigesats for rigging osv. 332 pr. time
   
Ungdomsskulen:  
Gymnastikksal 202 pr. time
Gymnastikksal m/festgarderobe 666 pr. bruk
Langtidsleige gymnastikksal (1 time pr. veke) 1 273 pr. halvår
Skulekjøken 404 pr. bruk
Badstove 202 pr. bruk
   
Barneskulen:  
Mediateket 404 pr. bruk
Skulekjøken 404 pr. bruk
Mediateket m/skulekjøken 628 pr. bruk
Lavvo i Holerunnane 317 pr. bruk
Langtidsleige mediateket 1 306 pr. halvår
   
Biblioteket 404 pr. bruk
   
Musikkbingen 258 pr. månad
  66 pr. bruk
   
Helsesenteret:  
Torget på sjukeheimen 650 pr. bruk
   
Tinghus I  
Kantina 1 300 pr. bruk
   
Barnehagane:  
Barnehage 665 pr. bruk

Skjenkeløyve - ambulerande m.m. - kap. 9


Satsane vert fastsette av departementet, jf. alkohollova. 

Skjenkeløyve - Gebyr

Statlege satsar.

  Pris
Pr. løyve/arrangement av dette er kr 165 administrativt gebyr 546
Etablerarprøven for serveringsløyve 525
Kunnskapsprøven for skjenkeløyve 525
Kunnskapsprøven for salsløyve alkohol 525

*370 utgjer maksimal sats etter forskrifta for ambulerande løyve. Ordinær søknad 0.
Bevillingsgebyr jf. kap. 7 i alkohollova og kap. 6 i forskrift om omsetning av alkohol, jf.§ 6-2. Gebyret skal betalast etter følgjande satsar:

Sal Pris
Kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 0,22
Kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2  0,60

 

Skjenking Pris
Kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 0,49
Kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2  1,29
Kr pr. vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3 4,27

Ev. endringar kjem i slutten av november kvart år og vert justert i samsvar med nasjonal takst.
Bevillingsgebyret utgjer pr. år minimum kr 1 700 for sal og kr 5 300 for skjenking.

 

Kopiar og utskrifter - Innbyggartorg - Kap. 10

Kopiar/plott av kart m.m. Pris inkl. mva.

Format Pris
A0 – Svart/ kvitt 280
A1 – Svart/kvitt 155
A2 – Svart/kvitt 85
A0 - Farge 525
A1 - Farge 280
A2 - Farge 155

Laminering inkl. mva.

Format Pris
A3 og mindre 20

 

Norskopplæring - Kap. 11

Betalingselevar: 
Elevar i eksisterande gruppe på dagtid kr 51  pr. time + læremiddel/ bøker.
Undervisinga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt.

Kveldsgruppe kr 102  pr. time + læremiddel/bøker.
Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt. Gruppa må ha minimum 8 elevar. 

 

Konsesjon- og delingssaker - Kap. 12

Gebyr fastsett av staten. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker FOR-2011-12-14-1336.

  Pris
Søknad om konsesjon 5 000
Søknad om deling etter § 12 i jordlova 2 000

Hjort - Fellingsavgift - Kap. 13

Fellingsavgift for hjort vert fastsett av den enkelte kommunen innan dei rammene som er bestemde i statsbudsjettet. Satsane for 2021 for Sogndal er i samsvar med maksimalsats.

  Pris
Vaksen hjort 430
Hjortekalv 260

 

Plan og forvaltning - Generelle føresegner - Kap. 14.1

Betalingsplikt mv.
Alle som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr krev
Plan og forvaltning inn tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskottere dette overfor Tinglysinga i Kartverket.

Vi forheld oss til éin tiltakshavar/framleggsstillar/rekvirent. Faktura vert send den som sender inn søknad/rekvisisjon med mindre anna er spesifisert eller avtalt særskilt. Ved fleire tiltakshavarar/ framleggsstillarar/tingarar vert desse rekna som solidarisk ansvarlege for gebyret.

Dersom ein kunde har betalt for mykje i gebyr, skal kommunen så snart tilhøvet er klarlagt, tilbakebetala for mykje betalt gebyr. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for for mykje betalt gebyr. Det er føresett at faktura vert betalt innan fristen for å unngå meirarbeid. Kommunen kan halde att kunngjering av vedtak til gebyr er betalt.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.
Auken på kr 100 frå 2020 til 2021 utgjer 8,3% - jf. tiltak i tiltaksliste.

Dersom gebyret etter utrekningsreglane vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet, skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Tidsfristar, bereknings- og betalingstidspunkt
Gebyr vert rekna etter dei satsane som gjeld på det tidspunktet komplett søknad, planframlegg, rekvisisjon eller bestilling kjem inn til kommunen.

Plansaker
Kommunen må handsame eit privat framlegg til detaljregulering innan 12 veker etter at framlegget har kome inn til kommunen. Ved overskriding av fristen skal gebyret reduserast med 10 % av det totale gebyret for kvar påbegynt veke over fristen i inntil 10 veker.

Tidsfristar løper frå det tidspunktet kommunen har motteke eit framlegg til detaljregulering. Framlegg som openbert er mangelfulle kan administrasjonen returnere til framleggstillar for supplering. I slike tilfelle vert fristen avbroten frå datoen kommunen returnerer planframlegget til det tidspunkt kommunen har motteke det etterspurde materialet.

I saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18 vert det gjort ei gebyravrekning på grunnlag av godkjenning av planar etter § 18-8. Restbetaling må vere føreteke før det kan fattast vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jf. § 18-9.

I plansaker vert gebyret fakturert når planframlegget er komplett motteke av kommunen. Vedtak om høyring og offentleg ettersyn av eit planframlegg vert ikkje kunngjort før gebyret er betalt. 

Byggesaker
For byggesaker skal gebyret reduserast med 25 % av gebyret for kvar påbegynt veke 12-vekersfristen vert overskriden. For byggesaker med 3 vekers frist vil fristoversitting ikkje medføre reduksjon i gebyret, då slike tiltak etter lova kan igangsetjast når fristen er utløpt. Sakshandsamingsfristen vert rekna frå komplett søknad er motteken.

For byggesaker i to trinn vert 70 % fakturert ved handsaming av rammesøknad og 30 % ved handsaming av igangsettingssøknad. Rabattar og eventuelle tillegg/ medgått tid med meir vert etterfakturert.

Gebyret forfell til betaling 30 dagar etter fakturadato. Det kan etter pbl. § 21-4 setjast som vilkår for å gi løyve at gebyret er innbetalt.

Frikjøp frå parkeringskrav skal vere innbetalt kommunen før bygning vert teken i bruk.

Frikjøp frå krav om felles uteopphaldsareal i sentrum, jf. KPA 1-6 c), der dette er avtalt gjennom utbyggingsavtale, skal vere innbetalt før bustader vert tekne i bruk.

Oppmålingssaker
Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er motteke og det ikkje er avtalt noko anna med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innan 16 veker (jf. matrikkelforskriften § 18 1.ledd). Sogndal kommune har vinterfreding for perioden oktober-mars. Dersom kommunen overskrid fristen, skal gebyret for oppmålingsforretning og matrikkelføring avkortast med ein tredjedel. Dersom kommunen overskrid fristen med ytterlegare to månader, skal gebyret avkortast med ytterlegare en tredjedel (jf. matrikkelforskriften § 18 4. ledd).

Kommunen skal matrikkelføre samanslåing, avtale om eksisterande grenser, samla fast eigedom og sak for jordskifteretten og andre rettsinstansar innan seks veker. Krav om retting, endring eller tilføying av opplysningar i matrikkelen mv. som ikkje krev oppmålingsforretning, skal vere handsama og eventuelt ført i matrikkelen, innan same frist (jf. matrikkelforskriften § 19 1. ledd). Kommunen skal føre opplysningar om framsett krav om sak for jordskifteretten straks melding til kommunen er motteken. Tilsvarande gjeld melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentleg veg eller jernbane (§ 19 2. ledd). Dersom kommunen overskrid fristen, skal eventuelt gebyr for matrikkelføring avkortast med en tredjedel (§ 19 3.ledd).

Avbrote arbeid, trekt sak
Dersom søkar/framleggsstillar/rekvirent ønskjer å trekke saka før ho er ferdighandsama, vert gebyret fakturert ut frå kor langt i prosessen saka er komen. Det same gjeld dersom ein søknad er av ein slik kvalitet at kommunen ikkje har grunnlag for å handsame han.

Dersom eit planframlegg vert trekt når saka er ferdig førebudd for første handsaming, vert 70 % av gebyret fakturert. Ønsker framleggsstillar å trekke planframlegget tidlegare i prosessen, vert gebyret fakturert skjønnsmessig (frå 10-70 %) ut frå kor langt i prosessen saka er komen. Prosesstart vert rekna frå tidspunkt for oppstartsmøte/planinitiativ er motteke.

Tilsvarande gjeld for søknad om oppretting av ny grunneigedom. Det vert fakturert 70 % av gebyr når vedtak er ferdig førebudd for handsaming. For delingssøknader som vert trekte etter at løyve er gitt, vert heile gebyret fakturert.

For byggesøknader som vert trekte etter at rammeløyve er gitt, men før igangsettingsløyve er gitt, vert gebyret sett til 70 %. Når ein tiltakshavar/rekvirent forårsakar at kommunen sitt arbeid må avbrytast eller avsluttast før det er fullført, skal det betalast ein del av tilhøyrande gebyr som svarar til det arbeidet kommunen har hatt og/eller må utføre.

For refusjonssak som vert avbroten før vedtak etter plan- og bygningsloven § 18-8 er treft, vert gebyr fakturert etter den tid som er gått med, sjå pkt. 1.8, minimum 10 M.
For oppmålingssak som vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert gebyr rekna for utført arbeid etter medgått tid (sjå pkt. 1.8).

Sakkunnig bistand
Kommunen kan engasjere sakkunnig hjelp for spesifiserte utgreiings-, tilsyns- eller kontrolloppgåver. Til dekking av utgiftene kan det krevjast gebyr tilsvarande medgåtte utgifter.

I saker kor det i samband med tilsyn vert oppdaga betydelege feil eller manglar kan kommunen krevje at tiltakshavar dekker ekstrakostnadar knytte til tilsynet, sjå pbl. § 25-2 andre ledd. Storleiken på gebyret er avhengig av feil og manglar som vert avdekka, og omfanget av kommunen sitt etterfølgjande arbeid, men avgrensa oppover til 12 M.

Rådgjeving
Ved alle typar førespurnader i pågåande enkeltsaker frå tiltakshavar eller på vegner av tiltakshavar som medfører rådgjeving frå kommunen, vert det lagt til gebyr etter medgått tid for kvar påbegynte time (sjå pkt. 1.8).

Reduksjon av gebyr

Rimelegheit
Rådmannen kan redusere gebyr som vert vurdert openbert urimeleg. Søknad om nedsetting av gebyr utset ikkje betalingsfristen.
Gebyr etter eigarseksjonslova kan ikkje setjast ned.

Søknad om redusert gebyr og klagerett
Det er ikkje klagerett på gebyrfastsettinga i den einskilde sak der gebyret er heimla i plan- og bygningslova § 33-1. Tiltakshavar/framleggsstillar har likevel høve til å søke om nedsetting av gebyr under tilvising til punkt 1-4. Rådmannen si avgjerd etter ein slik søknad kan klagast på etter reglane i forvaltningslova.

Gebyr som er heimla i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kan klagast på etter reglane i forvaltningslova, jf. matrikkelloven § 46, 1. ledd bokstav k). Gebyr etter eigarseksjonslova kan ikkje setjast ned.

Forhold som kan redusere byggesaksgebyret
Byggesaksgebyret under punkt 3.2 og 3.3 vert redusert med 25 %, avgrensa oppover til 1 M, for søknadar som er komplett ved første gangs innsending.

Reduksjonar tek utgangspunkt i 70 % -nivået.

Byggesaksgebyret under punkt 3.2 og 3.3 vert redusert med 10 % for 4 eller fleire identiske søknader (kvantumsrabatt) som vert sende inn samstundes.

Grønt gebyr:
Byggesaksgebyret vert redusert 30 % for tiltak som oppfyller kriteria for passivhusnivå i høve Norsk Standard 3700 for Bustad og 3701 for yrkesbygg. Byggesaksgebyret vert redusert 50 % for tiltak som kan vise til at det vil vere eit 0-utsleppshus eller plusshus. Det vil seie bygningar som i tillegg til å vere eit passivhus produserer eigen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget.

Byggesaksgebyret vert redusert 50 % for handsaming av søknad som omfattar etterisolering av bygg oppførte før 1980, dersom det kan dokumenterast at tiltaket vert utført som anvist av kvalifisert rådgjevar.

Byggesaksgebyret vert fråfalle i sin heilskap for dei tiltaka som er støtta av Enova, samt for eventuell søknad om solcellepanel og varmepumpe.

Gebyr etter medgått tid
For gebyr berekna etter medgått tid vert fakturert 1864,- per time. (auke 8,3%).

Gebyr for oppfølging av lovbrot
For oppfølging av lovbrot i medhald av plan- og bygningslova kapittel 32 skal det for eventuelt meirarbeid utover gebyr i høve satsane i dette regulativet betalast gebyr etter medgått tid. Gebyr for meirarbeid vert fakturert ved handsaming av søknad.

Lovbrotsgebyr
Plan- og bygningslova gir i § 32-8 heimel for å ileggje lovbrotsgebyr til ansvarleg for brot på plan- og bygningslovgivinga.

Plansaker - Kap. 14.2

Berekningsgrunnlag
Grunngebyret vert rekna etter storleik på planområdet pluss bruksarealet for bebyggelsen planen opnar for (sjå tabell under). Sjølv om areala vert redusert ved den politiske handsaminga vert gebyrgrunnlaget ikkje endra.
Alle areal som skal nyttast for å utføre tiltaket, tene tiltaket eller som vert påverka av tiltaket inngår i arealberekninga. Areal som berre vert tekne med for å sikre heilskapen, vert haldne utanfor. Sjøareal vert berre rekna med for den delen som skal nyttast til tiltak i sjø.

Gebyr vert rekna etter bruksareal for ny og for eksisterande bebyggelse som skal bli ståande. I dei tilfella der reguleringa opprettheld bruksformålet for eksisterande bebyggelse vert det ikkje berekna gebyr av denne. Det skal reknast gebyr for bruksareal som ligg både over og under terreng.

I sone med særlig omsyn til kulturmiljø inngår berre bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikkje eksisterande).

Oppstartmøte - Kap. 14.2.2.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Gebyr for oppstartsmøte etter grunnareal i planområdet: 2.2.1 < 2000 4 M
  2.2.2. 2000 - 4999 6M
  2.2.3 5000 – 9999 9M
  2.2.4 10 000 - 19 999 11M
  2.2.5 20 000 - 29 999 14M
  2.2.6 30 000 - 49 999 16M
  2.2.7 > 50 000 19M

Detaljregulering - Kap. 14.2.3.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Reguleringsspørsmål (prinsippavklaring) til handsaming i kommunestyret etter § 12-11. 2.3.1   5M
Reguleringsspørsmål (prinsippavklaring) til handsaming i kommunestyret etter § 12-11. 2.3.2   5M
Politisk avklaring før første handsaming 2.3.3   5M
Fastsetjing av planprogram 2.3.4   20 % i tillegg til gebyr under kap. 14.2.2
Grunngebyr for detaljregulering: Grunnareal 2.3.5 < 2 000 10M
    2 000 - 4 999 22M
    5 000 - 9 999 30M
    10 000 - 19 999 37M
    20 000 - 29 999 45M
    30 000 - 49 999 50M
    > 50 000 55M
+ (tillegg)   + (tillegg) + (tillegg)
Grunngebyr for detaljregulering: Bruksareal   <1000 8M
    1 000 - 2 999 13M
    3 000 - 4 999 20M
    5 000 - 9 999 25M
    10 000 - 19 999 30M
    20 000 - 29 999 35M
    30 000 - 49 999 38M
    > 50 000 40M

(Mindre) endring av regulering - Kap 14.2.4.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Pris
Administrativ, kartteknisk justering; justeringar av føremålsgrense eller delelinje som elles kan handsamast vidare etter matrikkellova 2.4.1 5M
Endringar som inngår i handsaming av bygge- eller delesak og som vert varsla og høyrt saman med slik sak 2.4.2 5M
Administrativ endring handsama som sjølvstendig sak utan særskilt varsling eller høyring eksternt 2.4.3 5M
Endring som vert handsama som eigen sak med eigen varsling 2.4.4 8M
Endring som vert handsama som sjølvstendig sak med eigen varsling og høyring eksternt 2.4.5 15M
Endringsframlegg som får negativt administrativt svar 2.4.6 5M
Mindre reguleringsendringar som krev uforholdsmessig stor arbeidsmengd vert fakturert etter medgått tid. 2.4.7 (sjå om Rådgjeving under Generelle føresegner),
avgrensa oppover til 40M. Om dette er aktuelt skal det avtalast mellom partane 

 

Dispensasjon etter pbl § 19-2 - Fråvik etter pbl § 31-2- Kap. 14.2.5

Pbl § 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Pbl § 31-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Pris
Dispensasjon som krev uttale eller samtykke frå overordna myndighet. 2.5.1 10M
Anna dispensasjon frå reguleringsplan eller kommuneplan
Tillegg per påfølgande dispensasjon
2.5.2 5M
3M
Dispensasjon(er) frå arealplan eller pbl./TEK som krev minimal vurdering.
Gebyret vert ilagt for kvart tilhøve som krev dispensasjon.
2.5.3 3M
Fråvik frå teknisk forskrift for tiltak på eksisterande byggverk, jf. pbl. § 31.2
Meir enn 3 fråvik
2.5.4 2M
4M

 

Frikjøp av parkeringsplass - Kap. 14.2.6

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Frikjøp frå krav om parkeringsplass:

197 M indeksjusterast (SSB byggekostindeks bustadblokk)

Planframlegg - Teknisk bearbeiding Kap. 14.2.7

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teknisk bearbeiding av planframlegg, irekna mindre reguleringsendring.
Etter medgått tid, sjå Rådgjeving - Kap. 14.1 Genererelle føresegner.

Planar - Avslag Kap. 14.2.7

Avslag – planar som ikkje vert fremma. 
Det same gjeld dersom det vert nedlagt mellombels forbod mot tiltak etter pbl. kap. 13 i samband med saka.

Tilbakebetaling av 50 % av grunngebyret.

Anleggsbidrag for manglande uteopphalds-areal i sentrum (utbyggingsavtale) - Kap 14.2.8.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

 

Teneste Kode Pris
Bustad nr. 1-3 – pr. bueining 2.8.1 13M
Bustad nr. 4-6 – pr. bueining 2.8.2 16M
Bustad nr. 7-12 – pr. bueining 2.8.3 31M
Bustad nr. 13-18 – pr. bueining 2.8.4 46M
Bustad nr. 19 +  –  pr. bueining 2.8.5 63M

 

Byggesaker - Kap. 14.3

Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadane med ordinært tilsyn, jf. pbl. § 33-1. Det kan i tillegg ileggjast tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og lovbrot som vert avdekka i samband med tilsyn, sjå pkt. 1.9 og 3.11. 

14.3.1 Berekningsgrunnlag
Er gebyrberekningen avhengig av storleiken på bygningsmassen, vert arealet sett lik bruksarealet i høve Norsk standard: NS3940. Arealet vert rekna som summen av samtlege plan, med fråtrekk for tenkte plan, inkludert areal under bakken og vert avrunda nedover til næraste m². Dersom tiltaket ikkje har noko bruksareal, vert rekna gebyret etter bebygd areal (BYA).

Gebyr vert rekna separat for kvart enkelt byggetiltak (bygning) sjølv om søknaden gjelder fleire tiltak. I tillegg til sjølve handsamingsgebyret, kjem gebyr for eventuelle dispensasjonar, gebyr for godkjenning av ansvarsrett og for avvikshandsaming ved gjennomføring av tilsyn. Der det er behov for å ajourføre kartet i kommunens kartbase kjem gebyr også for dette i tillegg, sjå pkt. 6.7.4.

Tiltak som kan gjennomførast utan krav om ansvarsrett - Pbl § 20-4 - Kap. 14.3.2

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining 3.2.1 3,5 M
Mindre antennesystem 3.2.2 2,5 M
Bygningsmessige tiltak inntil 15 m2 3.2.3 2,0  M
Bygningsmessige tiltak, 16-50 m2 3.2.4 3,0 M
Bygningsmessige tiltak, 51-70 m2 3.2.5 4 M
Bygningsmessige tiltak over 70 m2 3.2.6 5 M
Driftsbygningar i landbruket 3.2.7 70% av gebyr i pkt 3.3.1-3.3.10 M

 

Tiltak med krav om ansvarsrett - Pbl §20-3 - Kap. 14.3.3

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Nybygg, tilbygg, påbygg og underbygg (BRA). (For bygningar med meir enn ei bueining, gebyrleggast det BRA pr. bueining + BRA for fellesområde)    
Bygningsmessige tiltak 0-15 m2 3.3.1 3 M
Bygningsmessige tiltak 16-50 m2 3.3.2 5 M
Bygningsmessige tiltak 51-70 m2 3.3.3 7 M
Bygningsmessige tiltak 71-100 m2 3.3.4 8 M
Bygningsmessige tiltak 101-200 m2 3.3.5 14 M
Bygningsmessige tiltak 201-400 m2 3.3.6 20 M
Bygningsmessige tiltak 401-600 m2 3.3.7 26 M
Bygningsmessige tiltak 601–800 m2 3.3.8 30 M
Bygningsmessige tiltak 801-2000 m2 3.3.9 50 M+1M pr 100 m2
over 800m2
Bygningsmessige tiltak >2000 m2 3.3.10 75 M+1M pr 100 m2
over 2000m2

 

Tiltak på eksisterande bygningar inkludert bruksendringar - Kap. 14.3.4

Minstegebyr (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak kode Pris
Omfattande ombygging (vesentlig endring/-reparasjon av tiltak under pkt 3.3. Oppattbygging etter totalskade 3.4.1 som satsane i pkt. 3.3.
Mindre ombyggingar/fasadeendringar 3.4.2 1,5 M
Fasadeendringar 3.4.3 4 M
Bruksendring til anna enn bustad 3.4.5 50 % av satsane i pkt. 3.3 -  utan ombygging/ ominnreiing
100 % ved ombygging/ ominnreiing
Oppføring eller endring av bygningsteknisk installasjon: Heis, pipe, ventilasjon, eldstad med meir. 3.4.6 2 M
Bruksendring/ombygging av næringslokale til bustad og oppdeling/innreiing av bustad med fleire bueiningar. Pr. ny bueining 3.4.7 10 M

 

Skilt - Kap. 14.3.5

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Frittståande skilt/reklameinnretningar, fasadeskilt og uthengsskilt 3.5.1 2 M
Enkeltståande skilt krev dispensasjon frå skiltvedtektene (skal innarbeidast i kommuneplanen) 3.5.2 5 M

 

Brygge - Kap. 14.3.6

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak kode Pris
Mindre bryggeanlegg inntil 6 båtplassar 3.6.1 5 M
Større bryggeanlegg, båthamner 3.6.2 Etter medgått tid (Sjå pkt 1.8).

 

Andre konstruksjonar og anlegg - Kap. 13.3.7

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Tett gjerde (meir enn 50 % tett med høgde under 1,5 m h) under 10 m lengde 3.7.1 1,5 M
Tett gjerde (meir enn 50 % tett) over 10 m lengde 3.7.2 3M
Støyskjerm/levegg med høgde over 1,5 m og støttemur under 10 m lengde 3.7.3 3M
Støyskjerm/levegg med høgde over 1,5 m og støttemurar over 10 m lengde 3.7.4 3M + 1M pr 10 m
Master 3.7.5 2,5 M
Mellombelse bygningar/brakkeriggar som skal stå inntil 2 år 3.7.6 7,5 M
Offentlege veganlegg pr. 250 m lengde og parkeringsplasser 3.7.7 5 M
Offentlege røyrleidningar for transport av vatn, avløpsvatn, overvatn, fjernvarme pr. 250 m lengde 3.7.8 5 M
Handsaming av utomhusplan etter krav i arealplan 3.7.9 5 M
Privat leidningsanlegg (uansett lengde) 3.7.10 5 M
Privat veg eller parkeringsplass 3.7.11 3 M
Terrengarbeid som kjem inn på mindre enn 1 daa 3.7.12 3 M
Terrengarbeid/landskapsarbeid/massedeponi som kjem inn på areal frå 1-10 daa. Auke på 1 M for kvart 3 daa areal tiltaket kjem inn på 3.7.13 7,5 M
Skateramper og leikeinnretningar (ballbingar, pumptrack mm.) med allmenn/felles tilgjenge. Private anlegg 3M 3.7.14 0 M
Utandørs symjebasseng 3.7.15 5 M
Opne anlegg for idrett og lek 3.7.16 5 M
Tribuner og idrettsbaner/anlegg 3.7.17 7,5 M
Handsaming og endring av søknadspliktige konstruksjonar og anlegg 3.7.18 Etter medgått tid, jf. generelle føresegner , men min 1 M

 

Riving - Kap. 14.3.8

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Riving av tiltak som ved oppføring går under regulativet pkt. 3.2 (pbl.
§ 20-4). Gjeld ikkje bygningar med bevaringsverdi (SEFRAK, vern etter pbl./kml.)
3.8.1 2,5 M
Rivning av bygning under 200 m2 BRA 3.8.2 4 M
Rivning av bygning over 200 m2 BRA 3.8.3 4 M + 0,5 M pr. 100 m2 over 200 m2

 

Registrering i matrikkel og tilsyn - Tiltak etter SAK § 4-1 bokstav a,b,c. Tiltak unntatt søknadsplikt - Pbl §20-5 - Kap. 14.3.9

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak kode Pris
Tiltak etter SAK § 4-1 – Der tiltakshavar sjølv melder frå om matrikkelendring. 3.9.1 0,5 M
Tiltak etter SAK § 4-1 – Der kommunen må følge opp manglande ferdigmelding. 3.9.2 2M
Vurdering av plassering, til dømes garasje utanfor byggegrense. 3.9.3 1 M

 

Tilleggsgebyr, avslag og spesielle berekningsreglar - Kap. 14.3.10

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris

Førehandskonferanse. Gebyret vert fråtrekt ved handsaming av byggesøknad.

For møte utover (første) førehandskonferanse pr. møte. Dette vert fakturert saman med hovudgebyret.

3.10.1 2 M
Endring av gitt løyve. Medfører endringar av gitt løyve etter pkt. 3.2 og 3.3 at bruksarealet aukar, vert rekna gebyr som for tilbygg (eventuelt som) i tillegg til gebyr for andre endringar 3.10.2 2,5 M
Trinnvis igangsettingsløyve. Pr. igangsetting utover 1 igangsettingsløyve. 3.10.3 2,5 M
Søknad om ansvarsrett for føretak som ikkje tilfredsstiller formelle kompetansekrav. 3.10.4 3 M
Handsaming av søknad om sjølvbyggaransvar 3.10.5 2 M
Tilleggsgebyr ved behov for kulturminne-/antikvarfaglig uttale 3.10.6 3 M

 

Avvik og ferdigstilling - Kap. 14.3.11

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglane vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet, skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

*Søknad kan avvisast ved følgjande manglar:
 • Utan nabovarsel
 • Manglande teikningar (plan-, snitt-, fasadeteikningar, fasadeoppriss eller fotomontasje som viser forholdet til omgjevnadane, eksisterande og framtidige terrenglinjer og situasjonsplan som viser uteopphaldsareal, parkering, terrenghandsaming og ev. murer etc.)
 • Manglande dispensasjonar eller grunngiving for dispensasjon, jf. pbl. § 19-2
*Handsaming av søknad kan avsluttast ved følgjande forhold:
 • Manglande søknadsdokumentasjon er ikkje innsend kommunen innan fastsett tidsfrist i førebels svarbrev.
Type tiltak Kode Pris
*Ved kommunen si avslutning av handsaming av søknad pga. manglar i søknaden tilkjem det gebyr. Dersom søknad ikkje er komplett etter første brev frå kommunen, tilkjem eit tilleggsgebyr for kvart mangelbrev/avviksrapport som må fakturerast saka. Dersom det vert avdekka feil og manglar undervegs i prosessen, utarbeider kommunen ei avviksmelding/rapport, som må følgjast opp av søkar. 3.11.1 2 M pr. avviks-rapport/ brev
*Avvising av byggesøknad pga. vesentlege manglar
  1M
Handsaming av førespurnad om mellombels bruksløyve 3.11.2 1 M
Ved vesentlige manglar i førespurnad om mellombels bruksløyve/ferdigattest der det må givast ei skriftleg tilbakemelding. 3.11.3 1 M
Der det er gitt mellombels bruksløyve, og førespurnad om ferdigattest ikkje ligg føre innan fastsatt frist. Kommunen sitt arbeid med å følge opp dette 3.11.4 1 M

 

Utsleppsløyve - handsaming - Kap. 14.3.12

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr 1 300,-.
 
Dersom gebyret etter utrekningsreglane vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet, skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.
 
Når det skal etablerast nytt anlegg, må det søkast om utsleppsløyve og samtidig søkast om byggjeløyve for anlegget. Gebyret for utslepp gjeld i tillegg til byggesaksgebyret.
Det skal betalast gebyr per utslepp etter følgjande satsar:
Type tiltak Kode Pris
Anlegg der utsleppet er kalkulert til under 15 PE 3.12.1 4,5 M
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 3.12.2 6 M
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE 3.12.3 10 M
Anlegg for utslepp av gråvatn 3.12.4 2 M

 

Avslag byggesøknad - Kap 14.3.13

For byggesaker som ikkje vert godkjende skal det betalast 70 % av fullt gebyr.  For avslag på dispensasjonssøknad skal det betalast fullt gebyr. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, som vert godkjend, skal 50 % av først innbetalt søknadsgebyr gå til fråtrekk i nytt gebyr.
 
 
 

Grunneigedom, arealoverføring m.m. - oppretting - Kap. 14.4

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Ved gitt løyve må det rekvirerast oppmålingsforretning. For gebyr som tilkjem ved oppmåling, sjå punkt 6.1 og 6.3.
 
Avslag delingssøknad
For søknader som ikkje vert godkjende skal det betalast fullt gebyr. For avslag på dispensasjonssøknad skal det betalast fullt gebyr. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, som vert godkjend, skal 50 % av først innbetalt søknadsgebyr gå til fråtrekk i nytt gebyr.
 

Grunneigedom, arealoverføring m.m. - oppretting - Tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m. - Kap. 14.4.1

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Pris
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny parsell < 2 daa. 4.1.1 3 M
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny Bustadparsell > 2 daa < 6 daa. 4.1.2 4 M
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny Bustadparsell > 6 daa. 4.1.3 5 M
Handsaming av søknad om grensejustering/makeskifte/samanslåing eller mindre arealoverføring 4.1.4 2 M
Handsaming av søknad om utsetting/ endring av, eller permanent eller mellombels dispensasjon frå stilte delingsvilkår 4.1.5 2 M

 

Matrikkeleining - Oppretting - Kap. 14.4.2

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste kode Omfang Pris
Oppretting av grunneigedom og festegrunn og innløysing av festegrunn til sjølveigande tomt 4.2.1 0 ≤ 250 m2 9M
    > 250 ≤ 2000 m2 18M
    > 2000 ≤ 20000 m2 Aukast 1M pr. påbegynt daa
    >20000 m2 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 36M
Oppretting av punktfeste 4.2.2 Med merking og måling i marka 9M
    Kontorforretning 6M
Oppretting av anleggseigedom 4.2.3 0 ≤ 750 m2 (BYA/fotavtrykk) 20M
    >750 m2 Aukast 1M pr. påbegynt daa
    Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40 %
Oppretting av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige føremål 4.2.4 > 0 m2 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 9M
Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn 4.2.5 Sjå 6.1.1 10 % reduksjon i gebyret 
Oppretting av matrikkeleining der grensa tidlegere er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova 4.2.6 Sjå 6.1.1 25 % reduksjon i gebyret
Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent 4.2.7 Sjå 6.1.1 10 % reduksjon i gebyret
Oppretting av grunneigedom med utsett oppmålingsforretning 4.2.8 Tillegg pr. matrikkeleining 6M
Oppretting av grunneigedom utført som kontorforretning 4.2.9 Sjå 6.1.1 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 4M

 

Grensejustering - Kap. 14.4.3

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste kode Omfang Pris
Grensejustering av grunneigedom og festegrunn 4.3.1 0 ≤ 250 m2 9M
    > 250 ≤ 500 m2 10M
    > 500 m2 gjeld pt. 4.2.4 14M
Grensejustering av anleggseigedom 4.3.2 0 ≤ 250 m3 10M
    > 250 ≤ 1000 m3 13M
    > 1000 m3 gjeld pt. 4.2.4 16M
    Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40%
Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn 4.3.3 ≤ 500 m2 sjå pt 6.2.1  
    > 500 m2 Aukast 1M pr. påbegynt daa
    ≤ 1000 m3 sjå pt 6.2.2  
    > 1000 m3 Aukast 1M pr. påbegynt 500 m3
Grensejustering mellom fleire enn to eigedomar i same sak.
Gjeld ikkje 4.2.3
4.3.4 Summen av delareala /delvoluma Sjå 6.2.1 og 6.2.2
Grensejustering av matrikkeleiningar der grensa tidlegare er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova 4.3.5 Sjå 6.2.1 og 6.2.2 25 % reduksjon i gebyret

 

Arealoverføring - (Utløyser dokumentavgift) - Kap. 14.4.4

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn 4.4.1 0 ≤ 250 m2 9M
    > 250 ≤ 2000 m2 16M
    > 2000 ≤ 20000 m2 Aukast 1M pr. påbegynt daa
    >20000 m2 Fakturerast etter medgått tid. 
Minstepris 34M
Arealoverføring av anleggseigedom 4.4.2 0 ≤ 250 m3 10M
    > 250 ≤ 500 m3 13M
    > 500 m3 Aukast 1M pr. påbegynt daa
    Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2 Tilleggsgebyr på 40 %
Arealoverføring av offentlig veg og jernbanegrunn 4.4.3 Areal omfang sjå pt 4.3.1  
    1 ≤ 5 Parseller  30 % reduksjon i gebyret
    > 5 Parseller  40 % reduksjon i gebyret
Arealoverføring av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige formål 4.4.4 > 0 m2 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 9M
Arealoverføring mellom fleire enn to eigedomar i same sak. Gjeld ikkje pt 4.4.3 4.4.5 Summen av delareala /delvoluma Sjå 6.3.1 og 6.3.2
Arealoverføring av matrikkeleiningar der grensa tidlegere er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova 4.4.6 Sjå 6.3.1 og 6.3.2 25 % reduksjon i gebyret

 

Matrikulering - Kap. 14.4.5

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste kode Omfang Pris
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 4.5.1 Ml § 6b Sjå 6.1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 

Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Registrering av uregistrert jordsameige 4.5.2 Ml § 6b Sjå 6.1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 

Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Matrikulering av saker med ekstern landmålar 4.5.3   Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 7M

 

Oppmåling eksisterande grenser- Kap. 14.4.6

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt) Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 4.4.1 for same sak 4.6.1 Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 8M (7M dersom minst to pkt. er tidligare koordinat-bestemt. Gjeld ikkje 6.5.2)
    Øvrige punkt pr. stk eller påbegynt 100 m grenselengde 1/2M
    Klarlegging av rettar Fakturerast etter medgått tid
Gebyr for kartlegging av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige føremål 4.6.2 > 0 m2 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte) 4.6.3 Sjå 6.5.1 8M (7M dersom minst to pkt. er tidligare koordinat-bestemt. Gjeld ikkje 6.5.2)
Privat grenseavtale 4.6.4 Sjå 6.5.1

Alternativt
25% reduksjon i gebyret.

Fakturerast etter medgått tid.
Minstepris 5M 

 

Seksjonering - Kap. 14.4.7

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste kode Omfang Pris
Sakshandsamings-gebyr 4.7.1 Inklusiv synfaring 9M
    Eksklusiv synfaring 8M
Oppmåling av uteareal til eigarseksjon 4.7.2 0 ≤ 50 m2 7M
    > 50 ≤ 250 m2 9M
    > 250 ≤ 2000 m2 15M
    > 2000 m2 - auke pr. påbegynt daa Aukast 1M pr. påbegynt daa
Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensande uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent 4.7.3 Sjå 6.6.2 10% reduksjon i gebyret

 

Andre gebyr - Kap. 14.4.8

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste kode Omfang Pris
Minstegebyr 4.8.1 1M 1300
Timepris 4.8.2   1300
Utstede matrikkelbrev 4.8.3 ≤ 10 sider 185
    > 10 sider 370

 

Anna - Kap. 14.4.9

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Avbroten forretning 4.9.1 > Ferdig innkalla forretning 70 % reduksjon i gebyret
    > Ferdig avhalden forretning 40 % reduksjon i gebyret
    > Ferdig målt forretning 20 % reduksjon i gebyret
    > Ferdig utrekna forretning 10 % reduksjon i gebyret
Overskriding av frist 4.9.2 1 dag - 2 mnd  1/3 reduksjon i gebyret
    > 2 mnd 2/3 reduksjon i gebyret
Urimeleg gebyr 4.9.3   Dersom gebyret openbert er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagde til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.
Betalingstidspunkt 4.9.4   Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka 4.9.5   Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.
Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §18 4.9.6   For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkravd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 1. oktober til 15. mars.
Prisendringar 4.9.7   Satsane for oppmålingsgebyr vert regulerte årleg i samsvar med kommunen sine generelle påslag for prisstigning.

 

Tilsyn med private anlegg - Gebyr - Kap 14.5

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til kr. 1 300,-.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Jf. §§ 12-2, 13-2, 15-2 og 15 A-2 i ureiningslova skal kommunen føre systematisk kontroll med at løyve til utslepp og påslepp vert haldne. Gjennom ureiningsforskrifta § 11-4 har kommunen heimel til å vedta kommunale sakshandsamings- og kontrollgebyr for tilsyn. Samla skal ikkje gebyra overstige kostnadane som kommunen har ved sakshandsaming etter kontrollordningar. Alle som har vatn innlagt skal ha avlaup og må difor betale gebyret.

Type tiltak Kode Pris
Tilsyn på avlaup, årleg gebyr, per bustad/fritidsbustad og tilsvarande 14.5.1 0,5 M

 

Vassforsyning - Avgifter Kap. 15

Vatn - Tilknytingsavgift Kap. 15.1

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongsoppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett. Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats.

For næringseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

 

Tilknytingsavgift vatn pr. eining

  Pris
Normalsats 13 250
Bustad og fritidseigedommar. Leidning < 32 mm Normalsats
Næringseigedomar. Leidning 32-40 mm Normalsats x 2
Næringseigedomar. Leidning 40-63 mm Normalsats x 4
Næringseigedomar. Leidning 63-75 mm Normalsats x 6
Næringseigedomar. Leidning 75 -110 mm Normalsaks x 10
Næringseigedomar. Leidning over 110 mm Normalsats x 15

 

Vatn - Årsavgift Kap. 15.2

Årsavgift vert rekna etter ein fast og ein variabel del.

Abonnementsgebyr differensiert etter 2 brukarkategoriar. Gebyr for bustad skal betalast pr. bueining og gebyr for næring skal betalast etter dimensjon på inntaksleidning. Abonnementsgebyr for bustad gjeld for bustad- og fritidshus, og skal betalast pr. eining, jf. definisjonen av eining i § 2. Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg. Gebyret vert fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning slik dette går fram av tabellen under.

Tabell 1: Stipulert forbruk
Bruksareal (m2) Grunnlag for utrekning (m2) Stipulert forbruk (m3)
< 60 50 70
60 – 110 85 120
>110 150 210
Næringseigedommar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3. Forbruket blir målt med installert vassmålar.
For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda.
 

Årsavgift vatn, fastledd, pr. eining

  Pris
Normalsats 1 809
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 nn Normalsats
Næringseigedomar. Leidning 32-40 mm Normalsats x 2
Næringseigedomar. Leidning 40-63 mm Normalsats x 4
Næringseigedomar. Leidning 63-75 mm Normalsats x 6
Næringseigedomar. Leidning 75-110 mm Normalsats x 10
Næringseigedomar. Leidning over 110 mm Normalsats x 15

Årsavgift vatn, forbruksledd, pr. eining 

  Pris
Bustad og fritidsbustad med bruksareal under 60 m2,        742
Bustad og fritidsbustad med bruksareal mellom 60 og 110 m2     1 272
Bustad og fritidsbustad med bruksareal over 110 m2 2 226
Pr. m3, etter målar  10,6
Pr. m3, stipulert 10,6
Industrivatn etter målar pr. m3 2,65
Driftsbygningar Som næringsareal
Jordbruksvatning, pr. påbegynt daa Som næringsareal
Jordbruksvatning, areal inntil 3,25 daa Som næringsareal
Jordbruksvatning, areal inntil 4,0 daa Som næringsareal
Jordbruksvatning, over 4,0 daa, tillegg pr. daa Som næringsareal
Leige av vassmålar (pr. år):  
Adm.gebyr vassmålar 372
Næringseigedomar , diameter inntil 32 mm  - inkl. adm.gebyr 530
Næringseigedomar, diameter 32-40  mm   - inkl. adm.gebyr 742
Næringseigedomar, diameter 40-63 mm  - inkl. adm.gebyr 1 272
Næringseigedomar, diameter 63-75 mm   - inkl. adm.gebyr 2 438
Næringseigedomar, diameter 75 -  110 mm  - inkl. adm.gebyr 2 756
Næringseigedomar, diameter over 110 mm   - inkl. adm.gebyr 5 512
 

Vatn - Mellombels tilknyting - Avgift Kap. 15.3

Med mellombels tilknyting skal det ikkje betalast tilknytingsavgift, men fast årleg avgift i høve dimensjon på inntaksleidning og avgift etter målt forbruk.

Vatn - frå- og tilkopling - Avgift Kap. 15.4

Ved mellombels stenging til eigedomar som  ikkje er i bruk, skal det betalast ei avgift for frå-/tilkopling på kr 1 500 pr. kopling.

Avløp - Avgifter Kap. 16

Avløp - Tilknytingsavgift Kap. 16.1

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongs oppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett.

Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats.

For næringseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

  Pris
Normalsats 15 582
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 mm Normalsats
Næringseigedomar, leidning 32-40 mm Normalsats x 2
Næringseigedomar, leidning 40-63 mm Normalsats x 4
Næringseigedomar, leidning 63-75 mm Normalsats x 6
Næringseigedomar, leidning 75-110 mm Normalsats x 10
Næringseigedomar, leidning over 110 mm Normalsats x 15

 

Avløp - Årsavgift Kap. 16.2

Årsavgifta vert rekna etter ein fast og ein variabel del. For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda.

Abonnentar med bustad- og fritidshus betaler anten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3, eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m3.  Omrekningsfaktor for stipulert forbruk er sett til 1,4 m3/m2 for bustader.
Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:
 
Tabell 2: Stipulert forbruk
 
Bruksareal (m2) Grunnlag for utrekning (m2) Stipulert forbruk (m3)
< 60 50 70
60 – 110 85 120
>110 150 210

 

Årsavgift avløp

  Pris
Abonnementsgebyr (fastledd) normalsats 1 750
Pris pr. m3 10,00
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 mm Normalsats
Næringseigedomar, leidning 32-40 mm Normalsats x 2
Næringseigedomar, leidning 40-63 mm Normalsats x 4
Næringseigedomar, leidning 63-75 mm Normalsats x 6
Næringseigedomar, leidning 75-110 mm Normalsats x 10
Næringseigedomar, leidning over 110 mm Normalsats x 15
Pr. m3, etter målar (avløpsmengd=vassmengd) 10,00
Pr. m3 stipulert (avløpsmengd=vassmengd) 10,00
Bustader/fritidsbustader bruksareal inntil 60 m2 686
Bustader/fritidsbustader bruksareal 60-110 m2 1 177
Bustader/fritidsbustader bruksareal over 110 m2  2 060

 

Renovasjon og slam - Avgifter Kap. 17

Renovasjon og tømming av slamavskiljar - Årsavgift Kap. 17.1

Det vert vist til forskrift om renovasjons- og slamgebyr for Sogndal kommune etter ureiningslova §26 og §34.  Meirverdiavgift (mva.) kjem i tillegg.

Renovasjon- og slamgebyr - Kap. 17.2

Gebyr i samsvar med gebyrregulativ frå SIMAS IKS, og eit tillegg på kr 75 pr. abonnemnt for dekking av kommunale utgifter innan slam.

Renovasjon:

Småhushald abonnement (80 l restavfall)   3 032,80
Normal abonnement (140 l restavfall)  3 268,00
XL abonnement (240 l restavfall)  3 816,80
XXL Storhushald abonnement   6 180,00
Reduksjon for heimekompostering  274,40
Nedgravde fellesløysingar 3 032,80

For hytterenovasjon vert gebyret regulert etter fire kriterier:

1. Hytter som er eigd av firma/institusjonar/private eller lag der formålet er utleige..
    Bustader som har fått godkjenning "nytta til fritidsformål".
2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg eller brygge til hytta mindre enn 1 kilometer.
3. Innlagt vatn
4. Innlagt straum

Fritidsabonnement:

Kategori 1 3 032,80
Kategori 2 1 634,40
Kategori 3 1 144,00
Kategori 4  653,60

 

Kategori 1 - Hytter som er eigd av firma/institusjonar/private eller lag der formålet er utleige. Hus nytta til fritid.
                    Bustader som har fått godkjenning "nytta til fritidsformål".
Kategori 2 – 2 av kriteria
Kategori 3 – 1 av kriteria
Kategori 4 – 0 av kriteria

Slamavskiljar Tømming Årleg gebyr   
< 4,5 m3  kvart år  2 214,40 Pr. tank
< 4,5 m3  kvart 2. år  1 108,80 Pr. tank
< 4,5 m3  kvart 4. år  589,60 Pr. tank
< 4,5 m3  Ekstratømming  2 844,80 Pr. tank
< 4,5 m3  Nødtømming 7 690,40 Pr. tank
> 4,5 m3  kvart år  492 Pr. m3
> 4,5 m3  kvart 2. år  245,60 Pr. m3
> 4,5 m3  kvart 4. år  123,20 Pr. m3
> 4,5 m3  Ekstratømming  631,20 Pr. m3
> 4,5 m3  Nødtømming  1 708 Pr. m3

 

Graving i kommunal veg - Gebyr Kap. 18

Gebyr for graving i offentleg veg er kr 5 100.

Gebyret dekkar eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.

Parkering (gjeld Sogndal sentrumsområde) - Kap. 19

Rådmann får fullmakt til å innføre minimumsbetaling for parkering på inntil 5,- kroner.

Rådmannen har fullmakt til å gjere mindre justeringar av kva område som inngår i parkeringsordninga, kva område som vert definert som randsone og å fastsetja satsar for parkering mellom sentrumssats og randsonesats.

El- og hydrogenbilar:

Det er ikkje avgiftsfritak for el- og hydrogenbilar.

Rådmann får fullmakt til å innføre betaling for straum for lading av el-bil på offentlege parkeringsplassar.

Parkeringsavgift - Kap. 19.1

Inkl. mva.

Parkeringsavgift pr. time 22
Parkeringsavgift pr. time i randsonene 18
Dagsatsar 100
Dagsatsar i randsonene 65
P-anlegg Øyane 45
Dagsparkering ute Campus 60
Dagsparkering inne Campus 120
Kostnad straum per kwh 3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringskort - Kap. 19.2

Inkl. mva.

  Pris
Årskort 9 831
1/2 årskort 5 400
Månadskort 1 106
Årskort randsone 4 086
1/2 årskort randsone 2 810
Månadskort randsone 570

Ved tap av årskort/halvårskort er det eit gebyr på kr 1 875,- for å få nytt kort.

Kostnad for utlevering av bil etter inntauing:
Kostnad for å få levert ut bil som er taua inn er kr. 8 375,-. 

Kommunale parkeringsplassar - Bruk Kap. 19.3

Ved bruk av kommunale parkeringsplassar, til dømes til riggplass eller arrangement, skal det normalt betalast for bruk av parkeringsplassane etter vanlege satsar. Ved lengre tids bruk eller etter særskild søknad kan parkeringsplassar reserverast over lengre tid og nyttast til andre føremål enn parkering. 
Kostnad for bruk av kommunale parkeringsplassar er kr 162,50 per parkeringsplass per døgn, minimum 875,-.
Dette gjeld også bruk av tilsvarande kommunal eigedom.

Feie- og tilsynsavgift - Kap 20

Satsar i samsvar med  framlegg frå Sogn brann og redning.

  Pris
Feiing kvart år/tilsyn kvart 4. år 880
Feiing kvart 2. år/tilsyn kvart 4. år 540
Minstesats feiing/tilsyn (kvart 4. år eller sjeldnare) 315