Kort om planen

Plankonsulent Vidar Lerum Architects har på vegne av tiltakshavar SOAH AS (Sogndal Hotell/AH Bygg) utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan Dokterøyna. Planframlegget legg opp til bygging av 16 bueiningar fordelt på tre etasjar. Vidare legg planen opp til opparbeiding av gangsti og nærleikeplass, samt vern av kantvegetasjon mellom elvestien og Sogndalselvi.

Merknader til planarbeidet

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast skriftleg til Sogndal kommune, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til Postboks 153, 6851 Sogndal, innan 28.08.2020.

Dokument

Saksframlegg
Plankart
Føresegner
Planomtale
Merknadskjema
Overvassplan
Geoteknisk rapport
Illustrasjon 1
Illustrasjon 2
Solstudie før tiltak
Solstudie etter tiltak
Oppriss 3D
Snitt
Fotodokumentasjon
Plankart rundkøyring