Gravearbeida i Navarsetevegen går framover. For å kunne utføra det nødvendige arbeidet raskt og effektivt, blir dette delt inn i to etappar der ein tilrettelegg tilkomsten til dei ulike eigedommane som vist på karta.
Me prøver å halda vegane opne heile tida, men for å ha tilkomst med lastebilar må ein av og til pårekna litt venting.
Me beklagar dei ulempene dette fører til.