Heimebasert omsorg omfattar m.a. heimehjelp, heimesjukepleie, matombringing, omsorgsstønad og tryggleiksalarm. I Sogndal er den heimebaserte pleie- og omsorgstenesta delt i tre soner etter geografi og tal innbyggjarar.