Dersom du er eigar av eit fast kulturminne, som hus og bygningar, fartøy, hageanlegg eller kulturlandskap kan du søkje kulturminnefondet om støtte. Fondet prioriterar kulturminne som ligg i kommunen sin kulturminneplan, for at kulturminne vert ivaretekne og nytta for felles oppleving, kunnskap og verdiskaping.

Her kan du lesa meir om nokre av kulturminna i Sogndal:

Andre kulturminne:

Bygningar som er freda

Kulturminne regulert til bevaring etter plan og bygningslova

Gamle ferdselsårer

Bautasteinar

Kyrkjer