Plan og forvaltningsutvalet vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 mindre endring av detaljreguleringsplan Bustadfelt Lomelde, sist revidert 12.05.2014, som vist i føresegn og plankart 15.01.2021 i vedlegg 2 og 3, med fylgjande tillegg:

Føresegn § 12-5.1 a. under Bebyggelse og anlegg vert endra til følgjande ordlyd:
Før det kan gjevast igangsetjingsløyve for nye bustadar skal det leggjast fram ein samla tomteplan for heile planområdet. Planen skal syna m.a. alle bygningar, garasje/biloppstilling og eksisterande/planlagd terrengutforming. Høgde på topp grunnmur skal førast på planen. Grensa mellom byggjeområde (B) og fellestun/gardsplass (FT) kan justerast noko i samband med utarbeiding av søknad/situasjonsplan.

Føresegn § 12-5.2 c:
Det kan gjerast mindre justeringar av vegtraséen av omsyn til tilpassing mot tomter, leikeplass og terreng.
 

Klage

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør forvaltningslova § 29. Eventuell klage må fremjast skriftleg pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.
Klagefristen er sett til 16.04.2021.

Dokument