Det kan søkjast på tiltak som nemnt i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord, samt tiltak i beiteområde.

Tiltaket det vert søkt om må vera på ein landbrukseigedom.

Søknadsfristen er 22. april 2022.

Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider:

Har du spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret.