Tildelingskontoret har som mål å sikra at alle innbyggarar skal få lik tilgang på helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.   

Alle som har behov for helse- og omsorgstenester, kan ta kontakt med tildelingskontoret.  

Tildelingskontoret er helse- og omsorgseininga sitt forvaltningskontor. Tildelingskontoret si hovudoppgåve er å handsama søknader om helse- og omsorgstenester, svara på spørsmål og gi rettleiing. 

Tildelingskontoret i Sogndal kommune skal 

 • vera ein felles inngang til helse- og omsorgstenestene i kommunen  
 • sikra tverrfagleg og individuell vurdering av behov for kommunale helse- og omsorgstenester  
 • bidra til at det vert gjeve heilheitlege og forutsigbare helse- og omsorgstenester  
 • vera eit fast kontaktpunkt for samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunen 

Tildelingskontoret handsamar søknader om

 • Kvardagsrehabilitering 
 • Helsetenester i heimen  
 • Praktisk bistand (heimehjelp) 
 • Tryggleiksalarm med/utan dørsensor og brannalarm 
 • Matombringing 
 • Dagtilbod for heimebuande med demens  
 • Omsorgsbustader (psykiatri, geriatri, bu og miljø) 
 • Korttidsopphald/avlastning i institusjon  
 • Langtidsopphald i institusjon  
 • Heildøgnsbemanna omsorgsbustad  
 • Dag-/nattopphald i institusjon  
 • Støttekontakt 
 • Omsorgsstønad 
 • Individuell plan og behov for koordinator  
 • Parkeringsløyve for rørslehemma  
 • Følgjekort  for rørslehemma/ledsagarbevis
 • Avlastning til born og unge 
 • Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) 
 • Praktisk bistand – opplæring
 • Velferds- og aktivitetstiltak 
 • Psykisk helse- og rusteneste

Vestland fylkeskommune har ansvar for tt-kort. Meir informasjon om tt.kort finn du på nettsida til Vestland fylkeskommune

Om tildelingskontoret

Kontoret har sakshandsamarar med kompetanse og erfaring innan helsefag og forvaltning.  Me har totalt 6,9 årsverk fordelt på 9 tilsette. 

Kontoret har også funksjonar som  

Slik søkjer du om tenester

Du må logge inn via ID-porten med BankID. Viss du ikkje kan gjera dette sjølv, kan pårørande eller verje søkja for deg. Det er den som søkjer om hjelp, som må signera på søknaden. Viss verje eller fullmektig skal gjera det, må ein kopi av fullmakt eller verjeoppnemning leggast ved i søknaden fyrste gong ein søkjer om tenester. 

Fullmaktsskjema (pdf)

Når du fyller ut søknad ber me deg om å 

 • skildra så godt som mogeleg kva behov du har og kva hjelp du opplever at du treng. Skildra kva du meistrar sjølv, kva du har utfordringar med, og kva tiltak som alt er prøvde ut.  
 • Det er ikkje naudsynt at du oppsøkjer/ kontaktar din fastlegei samband med søknad om tenester. Tildelingskontoret innhentar opplysningar frå fastlege/ helsepersonale etter samtykke frå søkjar, dersom det er behov for dette.
 • signera på søknaden og på samtykka til innhenting av informasjon. Du kan avgrensa kva tenester tildelingskontoret får samtykke til å henta informasjon frå.   

Fyll ut søknadsskjema digitalt

Dersom du ikkje har tilgang på til datamaskin, kan du fylla ut papirsøknad:

 Søknadsskjema utskriftsvennleg versjon (pdf)

Søknaden sender du til:
Tildelingskontoret, Postboks 153, 6851 Sogndal