Skulane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa deira behov. Skulen skal innreiast slik at det vert teke omsyn til dei elevane ved skulen som har funksjonshemmingar.

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhøyre. Det er nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Utfyllande informasjon om elevane sitt skulemiljø finns i kapittel 9A i Opplæringslova.