På grunn av anleggsarbeidet med nytt vassinntak har me redusert kapasitet på vassforsyninga. Det vert difor innført vatningsforbod.

Forbodet gjeld alle typar automatisk vatning, inklusive vatning med spreiarar. Små dryppanlegg og manuell vatning er tillate. Fylling av større basseng er ikkje tillate.

Forbodet gjeld fram til 15. september 2020.

Kommunen orsakar ulempene dette vil medføra.