- Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som Sannings- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport. Me veit kor viktig det er med lovfesta forsvar og styrking av språk, og eg fremja fråsegna i solidaritet. Eg er glad for at landstinget vedtok ho samrøystes, seier Vibeke Johnsen, varaordførar i Sogndal kommune.

I fråsegna understrekar landstinget i LNK at storsamfunnet må syta for at retten til eige språk og kultur er reell: «LNK Nynorskommunane samla til landsting i Sogndal 1. og 2. juni er takksame for arbeidet til Sannings- og forsoningskommisjonen. Språk og kultur har vorte borte grunna fornorskingspolitikken og det er gjort urett mot samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. Det er avgjerande at storsamfunnet syter for finansiering og anna tilrettelegging for å sikre retten til eige språk og kultur. Opplæring og tilgang på læremiddel er ein føresetnad å lukkast med dette arbeidet.»