Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem, ein ven eller kjenning med demenssjukdom. Minnesvikt og endra veremåte er vanlege symptom ved demenssjukdommar. Gjennom førelesingar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demenssjukdommar, og kva følgjer sjukdommen kan ha for personen med demens og for deg som pårørande. Du treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Kursinnhald:

  • Pårørandeforteljing

  • Sjukdomslære - fastlegen si rolle

  • Kommunikasjon med personar som har demens

  • Hjelpemiddel, tilrettelegging i heimen og velferdsteknologi

  • Tilbod i kommunen i regi av offentlege og frivillige organisasjonar

  • Erfaringsutveksling

Praktisk informasjon om kurset:

Dato for kurs i 2023 er ikkje bestemt. Kurset går over 5 samlingar, og kvar samling varar ca. 2,5 time.
Samlingane inneheld dagens tema, matpause og samtale med utgangspunkt i dagens tema eller om demens generelt.


Ved spørsmål kan du ringe:
95893641 (Frisklivssentralen)
40410786 (Hukommelseteamet Sogndal/Balestrand)
48954941 (Hukommelseteamet Leikanger)
48253698 (Hukommelseteamet Luster)

Gode nettsider:

Pårørande demens- aldring og helse

Pårørandesenteret

Ungepårørande (7-18år)

Omsorg for person med demens

Råd frå fagfolk- demenslinja

Generelt om rettigheitar til pårørande

Demensplan 2025- handlingsplan frå regjeringa