Den elektroniske fakturaadressa er organisasjonsnummeret til Sogndal kommune: 922121893

I særskilte tilfelle godtek vi faktura på e-post og i papirformat. Faktura på e-post skal sendast til fakturamottak@sogndal.kommune.no. Papirfaktura må sendast til kommunen si postadresse.

Vi ynskjer betalingsfrist på 30 dagar.

Fakturareferanse

Faktura til Sogndal kommune skal merkast med referanse.

Kravet om fakturareferanse skal sikra at fakturaen kjem til rett mottakar i kommunen. Viss ein faktura manglar fakturareferanse, blir han sett på vent, og leverandørane vil få ein e-post der dei vert bedne om å oppgi referanse.

Den aktuelle fakturareferansen finn du her

Før på referansen til den avdelinga i kommunen som skal ha fakturaen:

SK100 Kommunedirektør 
SK101 Lærlingar 
SK130 Fellesansvar HR og støttetenester 
SK132 Arkiv SK135 Personal og lønn 
SK136 Bemanningssentral 
SK150 Politisk verksemd 
SK159 Sogn regionråd 
SK160 Økonomi 
SK200 Fellesansvar oppvekst 
SK210 Sogn PPT 
SK211 Logopedi 
SK220 Sogn barnevern 
SK221 Sogn barnevern - tiltak Sogndal 
SK222 Sogn barnevern - tiltak Luster 
SK229 Sogn barnevern - Lågterskel 
SK230 Helsestasjon 
SK255 Sagatun barnehage 
SK256 Fjordtun barnehage 
SK257 Fjærland barnehage 
SK258 Ylvisåker barnehage 
SK259 Notsete barnehage 
SK260 Kyrkjebakken barnehage 
SK261 Kjørnes barnehage 
SK262 Furuli barnehage 
SK263 Fosshagen barnehage 
SK264 Nybø barnehage 
SK265 Henjahaugane barnehage 
SK266 Kvernhushaugen barnehage 
SK300 Fellesansvar skule 
SK310 Sagatun skule og SFO 
SK315 Fjordtun skule og SFO 
SK320 Fjærland skule og SFO 
SK325 Norane skule og SFO 
SK330 Kaupanger skule og SFO 
SK335 Trudvang skule og SFO 
SK340 Kvåle skule 
SK345 Leikanger barneskule og SFO 
SK350 Leikanger ungdomsskule 
SK390 Kringsjå leirskule 
SK399 Sogndal opplæringssenter 
SK400 Fellesansvar helse og omsorg 
SK410 Tildelingskontoret 
SK415 Interkommunalt miljøretta helsevern 
SK420 Balestrand helsetun 
SK430 Leikanger sjukeheim 
SK440 Institusjon Sogndal 
SK444 Bustadar med heildøgns pleie og omsorg (Prestahagen) 
SK446 Dagsenter SHOS 
SK448 Produksjonskjøken SHOS 
SK450 Heimetenester - Sogndal 
SK454 Bu og miljø - Leiing + Sone Sogndal 
SK455 Sogndal ressurssenter 
SK460 Bu og miljø - Sone Stedje 
SK462 Bu og miljø - Sone Leikanger 
SK464 Bu og miljø - Sone Balestrand 
SK470 Legeteneste - Sogndal 
SK471 Legeteneste - Leikanger 
SK472 Legeteneste - Balestrand 
SK473 Psykisk helse og rus - Sone Sogndal 
SK474 Psykisk helse og rus - Plassen 4 
SK475 Psykisk helse og rus - Seljetunet 
SK476 Psykisk helse og rus - Helseteam 
SK477 Jordmorteneste 
SK479 Legevakt L og S 
SK480 Ergo- og fysioterapi 
SK489 Frisklivssentralen 
SK510 Plan 
SK511 Byggesak 
SK512 Oppmåling 
SK515 Miljø og ureining 
SK530 Jordbruk 
SK532 Skogbruk 
SK534 Vilforvalting (viltfond) 
SK552 Hjelpemiddel 
SK560 Park, anlegg og gravplassar 
SK565 Samferdslebedrifter og transporttiltak 
SK570 Kommunale vegar og gatelys 
SK572 Parkering 
SK580 Vassforsyning (sjølvkost) 
SK582 Avløp og rensing (sjølvkost) 
SK584 Renovasjon (sjølvkost) 
SK586 Slam (sjølvkost) 
SK590 Brann og ulykkesvern (inkl. sivilforsvaret) 
SK595 Kyrkjeleg fellesråd og andre trussamfunn 
SK599 Fellesansvar plan og teknisk 
SK600 Omsorgsbustader 
SK601 Kommunale utleigebustader 
SK602 Fellesansvar bygg og eigedom 
SK603 Prosjekt og investering 
SK604 Bustadkontoret 
SK605 Skular 
SK606 Oppvekstsenter 
SK610 Kommunale barnehagar 
SK615 Administrasjonsbygg 
SK620 Sogndal helse og omsorgsenter 
SK625 Leikanger sjukeheim 
SK626 Avlastingsbustadar Stadheimgarden 
SK628 Balestrand helsetun 
SK629 Balestrand helsesenter 
SK630 Kultur- og idrettsbygg 
SK635 Sogndal kulturhus 
SK637 Belehalli 
SK638 Saften 
SK639 Andre næringsbygg 
SK640 Aktivitetssenter 
SK666 Reinhald felles 
SK674 Reinhald SHOS 
SK700 NAV 
SK720 Fellesansvar samfunn, næring og kultur 
SK721 FUS-Sogn 
SK730 Flyktningtenesta 
SK740 IKT 
SK741 Digitalisering 
SK750 Fellesansvar kultur 
SK751 Sogndal kulturhus 
SK752 Ungdomsavdelinga 
SK755 Sogn Kulturskule 
SK757 Kulturminne og kunst 
SK760 Bibliotek 
SK770 Sogndal frivilligsentral 
SK771 Leikanger frivilligsentral 
SK772 Balestrand frivilligsentral 
SK790 Samfunnsutvikling 
SK791 Innbyggartorg 
SK792 Anlegg og friluftsliv

Har du har spørsmål, kan du ta kontakt på e-post: fakturamottak@sogndal.kommune.no eller ringa innbyggartorget på tlf. 57 65 25 00.