Info om prosjektet:

Arbeidet går ut på å legge nye røyr for vatn, spillvatn og overvatn, samt montering av tilhøyrande kummar. Den øverste kummen vert montert først. Deretter startar ein på nederste del og jobbar seg oppover. Røyra skal for det meste leggast i gangvegen, og følgjer i hovudsak eksisterande trasé gjennom byggefeltet over Jektestrondi.

Om alt går etter planen ventar entreprenøren å kunne ferdigstille anlegget i oktober.