Sogndal kommune har denne hausten jobba fram ein kulturstrategi. Undervegs i prosessen har me invitert innbyggarane til å bidra og koma med innspel mellom anna gjennom temamøte og lokale innspelsmøte. 

Strategiutkastet finn du her: Kulturstrategi for Sogndal kommune 2023-2025 (PDF)

Fristen for å koma med innspel før siste runde med politisk handsaming er 22. november.

Innspela kan du senda i skjemaet nedst på denne nettsida:

Kulturstrategi (utfordrarbygda.no)