Målet med ordninga er å setta kommunane raskt i stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder for å oppretthalda arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedriftene. 

Meir informasjon om kven som kan søkja og korleis du søkjer, finn du på nettsida til Sogn Næring.