I same tidsrom vert vassforsyninga til store deler av Leite i Sogndal stengt. Sjå kartutsnitt under. Bustader som vert råka av vasstenginga, skal vera varsla via SMS.
Kartutsnitt som viser vasstenging på Leite i Sogndal