Om Bufdir si tilskotsordning og føremål

  • Den nasjonale tilskotsordninga frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har som føremål å fremja meistring og samfunnsdeltaking.
  • Tilskotsordninga omfattar dei tre tidlegare tilskotsordningane: «Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom».
  • Forskrifta gjer greie for ulike aktivitetstypar det kan søkjast midlar til.
  • Det kan søkjast om midlar for inntil 3 år.

Informasjon om tilskotsordninga og korleis ein kan søkja

Informasjonsmøte 10. november på Teams

 8B t 0MjY 45q 74AAAAASUVORK 5CYII=

Kontaktperson Sogndal kommune

Jarle Teo Andersen, Rådgjevar oppvekstmiljø