Søknad og opptak

Informasjon om søknadsportalen

Informasjonsvideo

Søk her

Les meir om dei enkelte barnehagane

Les vedtektene for meir informasjon.
 

Rett til barnehageplass

  • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars. 
  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller eitt år i september, oktober eller november det året det vert søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet er født. 
  • Vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen. 

Prioritering

Enkelte barn har rett til prioritet. Søkjer du om prioritering ved opptak må det leggast ved dokumentasjon av nyare dato frå sakkunnig instans som til dømes barnevern, helsestasjon, lege eller PPT. Vedlegg kan lastast opp i søknadsportalen eller sendast per post til: Sogndal kommune, Postboks 153, 6851 Sogndal.

Tildeling av barnehageplass i hovudopptaket

Tilbod om plass vert sendt på e-post. Dei fyrste svarbreva vert utsende i midten av mars. 
Du svarar på tilbodet via søknadsportalen innan svarfristen.

Hovudopptaket pågår fortløpande til alle med rett til plass har fått svar på søknad. Det kan difor gå noko tid før du mottek tilbod om plass.

Redusert betaling

Dersom du har låg inntekt og kjem inn under ordninga om redusert foreldrebetaling, hugs at du må søkja på nytt ved kvart barnehageår.

For at søknad om redusert foreldrebetaling skal kunne gjelde frå nytt barnehageår, er fristen 15. juni

For søknader som kjem i løpet av året, vil vedtak gjelde frå månaden etter søknaden er motteken.

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Oppseiing og endring av barnehageplass

Gjensidig oppseiingstid er ein månad, frå den 1. eller den 15. i månaden. Oppseiinga skal vere skriftleg. Bruk helst søknadsportalen

Dersom du ynskjer å bytta til annan barnehage eller endra opphaldstid i noverande barnehage må du óg nytta søknadsportalen
Tildeling av plass i ny barnehage fører automatisk til at tidlegare barnehageplass vert sagt opp.