I henhold til domstollova skal forslaget til meddommarar og skjønnsmedlemmar leggast ut på alminneleg ettersyn.

Frist for å koma med innvendingar er 7. juli 2020.

Meir informasjon finn du under kunngjeringar og høyringar på nettsida til kommunen