I samsvar ned domstollova § 68 første ledd skal formannskapet sitt forslag leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 2 veker før kommunestyret gjer endeleg vedtak.

Formannskapet valde i same møte skjønnsmedlemmar som skal endeleg vedtakast av fylkestinget i Vestland. Domstollova er ikkje tydeleg på om forslag til skjønnsmedlemmar også skal ligge ute til alminneleg ettersyn, men vi legg også desse ut på høyring.

Meddommarar (PDF)

Skjønnsmedlemmar (PDF)

Einkvar som har noko å innvende mot forslaget, må melde dette til postmottak@sogndal.kommune.no innan 22. mai 2024.