Kulturprisen skal vera ein honnør og påskjønna arbeid for verdifull og framifrå innsats innan det profesjonelle og frivillige kulturfeltet. Prisen kan delast ut til einskildpersonar, lag og organisasjonar eller institusjonar.

Prisen skal stimulera til vidare innsats og skal synleggjera innsats som har eller vil gagna Sogndal-samfunnet. Prisen kan ikkje delast ut til kommunale organ, institusjonar eller personar som arbeidar i desse.

Framlegg til kandidatar sender du til 
postmottak@sogndal.kommune.no.

Meir informasjon om kulturprisen