Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prisar og gebyr 2024

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Sogndal kommune.
Vedteke i kommunestyret sak 98/2023 i møte 14. desember 2023.

Barnehage og SFO

Barnehage - Satsar foreldrebetaling

Foreldrebetaling for opphaldstid følgjer reglane for maksimalsatsar, jf. statsbudsjettet.

Betalingssatsane innan barnehage er fritekne for mva.

 

Maksimalsats for heil plass er kr 3 000 pr 1. januar 2024. 1. august vert prisen kr 1 500.

PlasstypeForeldrebetaling Matpengar 
100 % plass3 000350 
 80 % plass2 790330
 60 % plass2 190260
Prisar 2024

Foreldre betalar for 11 månader i året, 4,5 månader i hausthalvåret og 6,5 månader i vårhalvåret. Betalinga skjer på forskot den 15. i kvar månad, første gong 15. august. 

Syskenmoderasjon:
Barn 1: full pris
Barn 2: 30% moderasjon for barn nr. 2
Barn 3 og fleire: 100% moderasjon for barn nr. 3 og fleire

For hushald med rett til inntektsgradert foreldrebetaling, tek syskenmoderasjonen utgangspunkt i den nye satsen for barn nr 1.

SFO - Skulefritidsording

Plasstilbod for SFO:
- Heil plass med ferie: alle morgonar, ettermiddagar og feriedagar/inneklemde fridagar i SFO-året
- Heil plass eks. ferie: alle morgonar og alle ettermiddagar, eks. ferie
- Morgonplass eks. ferie: alle morgonar
- Ettermiddagsplass eks. ferie: alle ettermiddagar
- Ettermiddagsplass (to faste ettermiddagar per veke eks. ferie) 

Betalingssatsar for SFO er fritekne for meirverdiavgift.

 

 

Prisar 2024

Type plassPris pr mnd
Heil plass inkl ferie3190
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)1640
   Matpengar280
Heil plass ekskl ferie3010
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)1460
   Matpengar280
Morgonplass ekskl ferie1140
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)0
   Matpengar0
Ettermiddagsplass ekskl ferie2050
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)500
   Matpengar280
To faste etterm. kvar veke ekskl ferie1140
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)0
   Matpengar170
Tre faste etterm. kvar veke ekskl ferie1440
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)0
   Matpengar210
12-timars SFO 8 - 151550
   1. og 2. klasse (3. klasse frå 1.8.)0
   Matpengar280
Andre ferietilbod
Per veke850
Per dag340
Moderasjonar
Barn 1Full pris
Barn 230%
Barn 3 og fleire50%
Reduksjon ved leksehjelp -30 per time
Kulturskulen

Betalingssatsane mellom dei samarbeidande kommunane vart harmonisert i 2019.
 

 

Kulturskule - Foreldrebetaling pr. semester
Individuell undervisning barn nr. 12 330
Gruppeundervisning barn nr. 11 550
Instrumentleige 470

 Takstane utanom instrumentleige har søskenmoderasjon/fleirfagsrabatt frå 2. barn/ elevplass.

Bibliotek
Bibliotek - Minstesatsar for erstatningskrav
 Pris
Barnebok220
Vaksenbok430
Lokalhistorisk materiale430
Språkkurs540
DVD-film / PC-spel220
Musikk-CD220
Teikneserie220
LydbøkerTilsvarande ny pris
Erstatta men levert tilbake, refusjon av gebyr110
Ungdom
Musikkverkstad og danseverkstad - eigenbetaling
Pr semesterPris
Sogndal danseverkstad720

 

 

 

 

Søskenmoderasjon på 50 % frå og med andre søskenplass. 50 % rabatt på andre danseform.

Helse

Helsestasjon - satsar

 Pris
1. konsultasjon - barn220
1. konsultasjon - vaksen220
1. konsultasjon familie med 1 eller fleire barn540
2. konsultasjon/revaksinering100
Reseptar110
Svangerskapskurs per person100
Innsetting spiral for dei over 20 år*170
Innsetting/uttak av p-stav for dei over 20 år*200
Vaksinarsjølvkost
Avbestillingsgebyr (mindre enn 24 t før)210

 

Omsorg

Omsorgsbustader

Kommunestyret vedtok i KOM-sak 98/2023 i møte 14.12.23 at husleige på kommunale bustader vert verande på 2023-takstar.
Straum er auka med generell prisvekst 3,4%.
 

Merknad:
Netto husleige vert lågare for dei med minstepensjon, og minstepensjon + inntil 30 % tilleggsinntekt. Dei som kjem under desse inntektsgrensene, vil kunne søkje om bustønad.

Leigetakar skal for eiga rekning sørge for grundig reingjering av bustaden før fråflytting.

Omsorgsbustader SogndalHusleige per mndStraum
Omsorgsbustader, Plassen 8  
Omsorgsbustader Fjærland, Fossatunet 1B, Leighgota 3 inkl p-plass 810
Skulevegen Plassen 2, avd. Prestehagen inkl p-plass 520
Omsorgsbustader, Plassen 4  
Omsorgshyblar, Plassen 6  
Stedjevegen 21 A-D og F  
Stedjevegen 25 B-D  
Stedjevegen 25 E-F  
Stedjevegen 27 A-G  
Stedjevegen 29 A-E  
Stedjevegen 29 F  
Stedjevegen 31 B 620
Omsorgsbustader, Leighgota 3, tre-roms  

 

 

 

Omsorgsbustader LeikangerHusleige per mndStraum
Hatlebakkane 6-8-10-12  
Lundheim 1-3-5-7-9  
Stadheimgarden 15-17  
Stadheimgarden 19  
Stadheimgarden 21  
Stadheimgarden 37  
Onstadhaugen 15 A-C  
Onstadhaugen 15 B-D-F  
Onstadhaugen 15 G-H-I-J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorgsbustader BalestrandHusleige per mndStraum
Balavegen 8 A-B-D-E  
Balavegen 8 C-F-G-H-I  
Balavegen 13  
Balavegen 19  
Fjærestadvegen 8  
Hittunsvegen 6  
Hittunsvegen 14  
Lærargata 12  

Utvask og lintøyvask omsorgsbustader

Leigetakar skal for eiga rekning sørgje for grundig reingjering av bustaden før fråflytting. 

Kommunen tilbyr nedvask av omsorgsbustader etter følgjande satsar:

 

Utvask av omsorgsbustaderPris
Startpris2 090
Timepris for medgått tid 310

 

 

 

 

 

Lintly PrestehagenPris
Lintøyvask580

Eigenbetaling for praktisk bistand

Satsen under 2G vert fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 TimesatsAbonnement pr. mnd.
Inntil 2 G160230
Inntil 3 G1601600
Inntil 4 G2202190
Inntil 5 G2902920
Inntil 6 G3203230
Over 6 G3403460

 

Institusjon

Alarmboks

Alarmboks - eigenbetaling

 Per mnd
Leige av alarmboks per månad310
Installasjonssavgift740

Måltid frå institusjon

Måltid frå institusjon - Satsar for kjøp

 Pris
Frukost/kveldsmat, enkeltmåltid43
Mellommåltid, enkeltmåltid43
Middag93
Abonnement alle måltid pr. mnd. (3 måltid pr dag)5 290
Abonnement alle måltid pr. mnd. (4 måltid pr dag)5 580
Abonnement alle måltid pr. mnd. (frukost, lunsj, middag, kaffi/frukt og kvelds)6 140
MatombringingFritt tilkøyrd

 

Vaktmeistarteneste

Vaktmeistarteneste - eigenbetaling

Pris per time kr 180.

Kommunale bustader

Kommunestyret vedtok i KOM-sak 98/2023 i møte 14.12.23 at husleige på kommunale bustader vert verande på 2023-takstar. 

Netto husleige vert lågare for dei med minstepensjon, og minstepensjon + inntil 30 % tilleggsinntekt. Dei som kjem under desse inntektsgrensene, vil kunne søkje om bustønad.

Bustader Balestrand - utleige

For meir informasjon kontakt bustadkontoret.

Vask:
Leigar skal for eiga rekning sørgje for grundig reingjering av bustaden før fråflytting. Dersom kommunen må bestille reingjering frå reinhaldbyrå, føl ein byråets gjeldande prisar.

 

BustadPrisStraum
Balavegen 9, 11 og 15  
Britamarki 5  
Britamarki 8  
Britamarki 9 og 13  
Britamarki 10  
Britamarki 11 og 15  
Granliavegen 26  
Granliavegen 28  
Granliavegen 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 og 48  
Hittunsvegen 2  
Hittunsvegen 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20  
Holmamyrane 31, 33 og 35  
Skåsheimsvegen 8  
Skåsheimsvegen 10  
Skåsheimsvegen 10 U  
Skåsheimsvegen 12, 14, 16 og 18  

 

Bustader Leikanger - utleige

For meir informasjon kontakt bustadkontoret.

Vask:
Leigar skal for eiga rekning sørgje for grundig reingjering av bustaden før fråflytting. Dersom kommunen må bestille reingjering frå reinhaldbyrå, føl ein byråets gjeldande prisar.

 

BustadPrisStraum
Berlehagen 14, 18 og 22  
Berlehagen 16 og 20  
Hatlebakkane 4, seksjon 2 og 3  
Hatlebakkane 6, 8, 10, 12  
Hovdavegen 7, 9 og 11  
Hovdavegen 19  
Hovdavegen 15, 25 og 27  
Leitebakkane 8, 10, 12  
Leitebakkane 14, 16, 18  
Lundheim 1, 3 og 9  
Njøsavegen 35 - hovudetasje  
Njøsavegen 35 - underetasje  
Reinevegen 3 (+ fellesutgifter kr 1000)  
Stadheimgarden 21 (+ fellesutgifter kr 1000)  
Stadheimgarden 37 (+ fellesutgifter kr 1000)  

Bustader Sogndal - utleige

For meir informasjon kontakt bustadkontoret.

Vask:
Leigar skal for eiga rekning sørgje for grundig reingjering av bustaden før fråflytting. Dersom kommunen må bestille reingjering frå reinhaldbyrå, føl ein byråets gjeldande prisar.

 

BustadPrisStraum
Bråtane, Trekolvegen 10, 12, 22 og 24  
Dalavegen 21 hovudet.  
Dalavegen 21 kjellar  
Fjørevegen 17, 1. og 2. et.  
Kjørnessvingen 11   
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 1  
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 2  
Kongabergvegen 52, 1. et. rom nr. 3 og 4  
Kongabergvegen 52, kjellar, rom nr. 1 og 2  
Kongabergvegen 52 - heile huset (+ straum kr 3000)  
Kongabergvegen 54, 2 einingar (C og D)  
Kongabergvegen 54, 4 einingar  (A, B, E og F)  
Kyrkjebakken 36 B, 1 eining  
Leighgota 4, 1. et., 2 rom, nr. 1 og 2  
Leighgota 4, 1. et.,  2 rom, nr. 3 og 4  
Leighgota 4, 1. et. heile etasjen  
Leighgota 4, 2. et., rom nr. 1 og 2  
Leighgota 4, 2. et., rom nr. 3 og 4  
Leighgota 4, 2. et. heile etasjen  
Leighgota 6. 1 et. rom nr. 1 stor  
Leighgota 6, 2 et. rom nr. 1 og 2  
Leighgota 6, 2 et. rom nr. 3 stor  
Leighgota 6, 1. og 2. etasje (+ straum kr 2500)  
Leighgota 8, 1. et., rom nr. 1 og 2  
Leighgota 8, 1. et., rom nr. 3 og 4  
Leighgota 8, 1. et. heile etasjen  
Leighgota 8, 2. et., rom nr. 1 og 2  
Leighgota 8, 2. et., rom nr. 3  
Leighgota 8, kjellar, 4 rom, pris per rom  
Leighgota 8, 1. et. og 2. et. (+ straum kr 3000)  
Leitevegen 67, 4 roms, 5. einingar  
Lunnamyri 29, 2 roms, 1. eining  
Rutlinslid 17,  1. et., rom nr. 1, 2 og 3  
Rutlinslid 17,  1. et., rom nr. 4  
Rutlinslid 17, kjellar  
Skulevegen 3, Trudvang, 1.et., rom nr. 1 og 2 (små)  
Skulevegen 3, Trudvang, 1. et. rom nr. 3 og 4 (stor)  
Skulevegen 3, Trudvang, 2 .et. (+ straum kr 1500)  
Skulevegen 3, Trudvang, 3.et.  
Stedjevegen 11 A 1 et.  
Stedjevegen 11 A kjellar  
Stedjevegen 15, 1. et. pris per rom  
Stedjevegen 15, 1. et. pris per rom  
Stedjevegen 15, 1. et. (heile et.)  
Stedjevegen 15, 2. et., 4 rom, pris per rom  
Stedjevegen 15, 2. et. heile etasjen  
Stedjevegen 31 A  
Stedjevegen 31 B  
Stedjevegen  21 A-B,  2-roms, 6 einingar  
Stedjevegen  25, 2-roms, 2 einingar  
Stedjevegen  25, 3-roms, 2 einingar (E og F)  
Stedjevegen 25, 3-roms, 2 einingar  
Stedjevegen 27, 2-roms, 8 einingar  
Stedjevegen 29, 2-roms, 2 einingar  
Stedjevegen 29, 3-roms, 1 eining  
Stedjevegen 29, 3-roms, 3 einingar  
Storebruvegen 4, hovudetasje (+ straum kr 600)  
Storebruvegen 4, underetasje (+ straum kr 1000)  
Stølen 105 og 113, 2-roms, 2 einingar  
Stølen 91 og 101, 5-roms, 2 einingar  
Stølen 97, 5-roms, 1 eining  
Trolladalen 21, 1. og 2. et  

Andre kommunale bygg

Leige av idrettshallar for idrettslag, her under Leikangerhallen, Belehalli og Sognahallen til fast trening/kamp/stemner/tilskiping regulerast etter eige avtale. 

Innbyggjarar og verksemder/lag/organisasjonar basert på frivilligheit kan leige kommunale fasilitetar utan kostnad. 

Leige av kommunale fasilitetar for kommersiell verksemd baserast på 1.000,-/time, avgrensa til maksimalt 5.000,-/døgn. 

Leige av kommunale fasilitetar for lag og organisasjonar utanfor Sogndal kommune baserast på 500,- /time, avgrensa til maksimalt 2.500,-/døgn. 

Evt. reinhald, særlege tilpassingar og bistand med oppsett for det aktuelle lokale vert fakturert basert på 500,-/time per person som deltek frå Sogndal kommune.

Ambulerande skjenkeløyve m.m.

Statlege satsar. 

 

Sal-, skjenke- og tobakkløyve

Statlege satsar.

Det er ikkje meirverdiavgift på kommunal avgift for skjenkeløyve.

 Pris
Per løyve/arrangement av dette er kr 165 administrativt gebyr 
Etablerarprøven for serveringsløyve 
Kunnskapsprøven for skjenkeløyve 
Kunnskapsprøven for salsløyve alkohol 
SalPris
Kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 
Kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2  
Minimumsgebyr 
SkjenkingPris
Kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 
Kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2  
Kr per vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3 
Minimumsgebyr 
Faste salsplassar5 420
Mellombels salsplassar (sal for einskildhøve)1 450
Tilsynsgebyr for sal av tobakk

 

Kopiar og utskrifter

Kopiar/plott av kart m.m. Pris inkl. mva.

FormatPris
A0 – Svart/ kvitt250
A1 – Svart/kvitt130
A2 – Svart/kvitt80
A0 - Farge480
A1 - Farge250
A2 - Farge130

Laminering inkl. mva.

FormatPris
A3 og mindre20

 

Bossekker og bioposar - Innbyggartorg

Sal av bossekker og bioposar m.m.. Pris inkl. mva.

ProduktPris
Plastsekker for plastavfall, per rull65
Bioposar, per rull66
Biobøtte til matavfall, per stykk89
Raud sekk til ekstra avtall, per sekk92

 

Norskopplæring

Betalingselevar: 
Elevar i eksisterande gruppe på dagtid kr 70 pr. time + læremiddel/ bøker.

Kveldsgruppe kr 120  pr. time + læremiddel/bøker.

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt. Gruppa må ha minimum 8 elevar. 

 

Konsesjon- og delingssaker

Gebyr fastsett av staten. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker FOR-2011-12-14-1336.

 Pris
Søknad om konsesjon5 000
Søknad om deling etter § 12 i jordlova2 000

Fellingsavgift for hjort

Fellingsavgift for hjort vert fastsett av den enkelte kommune innan dei rammene som er bestemde i statsbudsjettet. Satsane for 2022/23 for Sogndal er i samsvar med maksimalsats.

 Pris
Vaksen hjort480
Hjortekalv200

 

Plan og forvaltning - Generelle føresegner

Betalingsplikt mv.
Alle som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr. I tillegg til gebyr krev Plan og forvaltning inn tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i saker der kommunen må forskottere dette overfor Tinglysinga i Kartverket.

Vi forheld oss til éin tiltakshavar/framleggsstillar/rekvirent. Faktura vert send den som sender inn søknad/rekvisisjon med mindre anna er spesifisert eller avtalt særskilt. Ved fleire tiltakshavarar/ framleggsstillarar/tingarar vert desse rekna som solidarisk ansvarlege for gebyret.

Dersom ein kunde har betalt for mykje i gebyr, skal kommunen så snart tilhøvet er klarlagt, tilbakebetala for mykje betalt gebyr. Det kan ikkje krevjast rentetillegg for for mykje betalt gebyr. Det er føresett at faktura vert betalt innan fristen for å unngå meirarbeid. Kommunen kan halde att kunngjering av vedtak til gebyr er betalt.

Minstegebyret (M)
Minstegebyret for 2024 er 1450 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglane vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet, skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Tidsfristar, bereknings- og betalingstidspunkt
Gebyr vert rekna etter dei satsane som gjeld på det tidspunktet komplett søknad, planframlegg, rekvisisjon eller bestilling kjem inn til kommunen.

Plansaker
Kommunen må handsame eit privat framlegg til detaljregulering innan 12 veker etter at framlegget har kome inn til kommunen. Ved overskriding av fristen skal gebyret reduserast med 10 % av det totale gebyret for kvar påbegynt veke over fristen i inntil 10 veker.

Tidsfristar løper frå det tidspunktet kommunen har motteke eit framlegg til detaljregulering. Framlegg som openbert er mangelfulle kan administrasjonen returnere til framleggstillar for supplering. I slike tilfelle vert fristen avbroten frå datoen kommunen returnerer planframlegget til det tidspunkt kommunen har motteke det etterspurde materialet.

I saker om refusjon etter plan- og bygningslova kap. 18 vert det gjort ei gebyravrekning på grunnlag av godkjenning av planar etter § 18-8. Restbetaling må vere føreteke før det kan fattast vedtak om endelig fastsetting av refusjon, jf. § 18-9.

I plansaker vert gebyret fakturert når planframlegget er komplett motteke av kommunen. Vedtak om høyring og offentleg ettersyn av eit planframlegg vert ikkje kunngjort før gebyret er betalt. 

Byggesaker
For byggesaker i to trinn vert 70 % fakturert ved handsaming av rammesøknad og 30 % ved handsaming av igangsettingssøknad. 

Gebyret forfell til betaling 30 dagar etter fakturadato. 

Frikjøp frå parkeringskrav skal vere innbetalt kommunen før bygning vert teken i bruk.

Frikjøp frå krav om felles uteopphaldsareal i sentrum, jf. KPA 1-6 c), der dette er avtalt gjennom utbyggingsavtale, skal vere innbetalt før bustader vert tekne i bruk.

Oppmålingssaker
Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er motteke og det ikkje er avtalt noko anna med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innan 16 veker (jf. matrikkelforskriften § 18 1.ledd). Sogndal kommune har vinterfreding for perioden oktober-mars. Dersom kommunen overskrid fristen, skal gebyret for oppmålingsforretning og matrikkelføring avkortast med ein tredjedel. Dersom kommunen overskrid fristen med ytterlegare to månader, skal gebyret avkortast med ytterlegare en tredjedel (jf. matrikkelforskriften § 18 4. ledd).

Kommunen skal matrikkelføre samanslåing, avtale om eksisterande grenser, samla fast eigedom og sak for jordskifteretten og andre rettsinstansar innan seks veker. Krav om retting, endring eller tilføying av opplysningar i matrikkelen mv. som ikkje krev oppmålingsforretning, skal vere handsama og eventuelt ført i matrikkelen, innan same frist (jf. matrikkelforskriften § 19 1. ledd). Kommunen skal føre opplysningar om framsett krav om sak for jordskifteretten straks melding til kommunen er motteken. Tilsvarande gjeld melding til kommunen om avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentleg veg eller jernbane (§ 19 2. ledd). Dersom kommunen overskrid fristen, skal eventuelt gebyr for matrikkelføring avkortast med en tredjedel (§ 19 3.ledd).

Avbrote arbeid, trekt sak
Dersom søkar/framleggsstillar/rekvirent ønskjer å trekke saka før ho er ferdighandsama, vert gebyret fakturert ut frå kor langt i prosessen saka er komen. Det same gjeld dersom ein søknad er av ein slik kvalitet at kommunen ikkje har grunnlag for å handsame han.

Dersom eit planframlegg vert trekt når saka er ferdig førebudd for første handsaming, vert 70 % av gebyret fakturert. Ønsker framleggsstillar å trekke planframlegget tidlegare i prosessen, vert gebyret fakturert skjønnsmessig (frå 10-70 %) ut frå kor langt i prosessen saka er komen. Prosesstart vert rekna frå tidspunkt for oppstartsmøte/planinitiativ er motteke.

Tilsvarande gjeld for søknad om oppretting av ny grunneigedom. Det vert fakturert 70 % av gebyr når vedtak er ferdig førebudd for handsaming. For delingssøknader som vert trekte etter at løyve er gitt, vert heile gebyret fakturert.

For byggesøknader som vert trekte etter at rammeløyve er gitt, men før igangsettingsløyve er gitt, vert gebyret sett til 70 %. Når ein tiltakshavar/rekvirent forårsakar at kommunen sitt arbeid må avbrytast eller avsluttast før det er fullført, skal det betalast ein del av tilhøyrande gebyr som svarar til det arbeidet kommunen har hatt og/eller må utføre.

For refusjonssak som vert avbroten før vedtak etter plan- og bygningsloven § 18-8 er treft, vert gebyr fakturert etter den tid som er gått med, sjå pkt. 1.8, minimum 10 M.
For oppmålingssak som vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre eller av andre grunner ikkje kan fullførast, vert gebyr rekna for utført arbeid etter medgått tid (sjå pkt. 1.8).

Sakkunnig bistand
Kommunen kan engasjere sakkunnig hjelp for spesifiserte utgreiings-, tilsyns- eller kontrolloppgåver. Til dekking av utgiftene kan det krevjast gebyr tilsvarande medgåtte utgifter.

I saker kor det i samband med tilsyn vert oppdaga betydelege feil eller manglar kan kommunen krevje at tiltakshavar dekker ekstrakostnadar knytte til tilsynet, sjå pbl. § 25-2 andre ledd. Storleiken på gebyret er avhengig av feil og manglar som vert avdekka, og omfanget av kommunen sitt etterfølgjande arbeid, men avgrensa oppover til 12 M.

Rådgjeving
Ved alle typar førespurnader i pågåande enkeltsaker frå tiltakshavar eller på vegner av tiltakshavar som medfører rådgjeving frå kommunen, vert det lagt til gebyr etter medgått tid for kvar påbyrja time (sjå pkt. 1.8).

Reduksjon av gebyr

Rimelegheit
Kommunedirektøren kan redusere gebyr som vert vurdert openbert urimeleg. Søknad om nedsetting av gebyr utset ikkje betalingsfristen.
Gebyr etter eigarseksjonslova kan ikkje setjast ned.

Søknad om redusert gebyr og klagerett
Det er ikkje klagerett på gebyrfastsettinga i den einskilde sak der gebyret er heimla i plan- og bygningslova § 33-1. Tiltakshavar/framleggsstillar har likevel høve til å søke om nedsetting av gebyr under tilvising til punkt 1-4. Rådmannen si avgjerd etter ein slik søknad kan klagast på etter reglane i forvaltningslova.

Gebyr som er heimla i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kan klagast på etter reglane i forvaltningslova, jf. matrikkelloven § 46, 1. ledd bokstav k). Gebyr etter eigarseksjonslova kan ikkje setjast ned.

Forhold som kan redusere byggesaksgebyret
Byggesaksgebyret under punkt 3.2 og 3.3 vert redusert med 25 %, avgrensa oppover til 1 M, for søknader som er komplett ved første gongs innsending.

Reduksjonar tek utgangspunkt i 70 % -nivået.

Byggesaksgebyret under punkt 3.2 og 3.3 vert redusert med 10 % for 4 eller fleire identiske søknader (kvantumsrabatt) som vert sende inn samstundes.

Grønt gebyr:
Byggesaksgebyret vert redusert 30 % for tiltak som oppfyller kriteria for passivhusnivå i høve Norsk Standard 3700 for Bustad og 3701 for yrkesbygg. Byggesaksgebyret vert redusert 50 % for tiltak som kan vise til at det vil vere eit 0-utsleppshus eller plusshus. Det vil seie bygningar som i tillegg til å vere eit passivhus produserer eigen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget.

Byggesaksgebyret vert redusert 50 % for handsaming av søknad som omfattar etterisolering av bygg oppførte før 1980, dersom det kan dokumenterast at tiltaket vert utført som anvist av kvalifisert rådgjevar.

Byggesaksgebyret vert fråfalle i sin heilskap for dei tiltaka som er støtta av Enova, samt for eventuell søknad om solcellepanel og varmepumpe.

e-Byggesøknad.
Søknad levert via digitale tenester for privatpersonar får redusert gebyret tilsvarande pris for bruk av tenesta, for tida kr 1250.

Gebyr etter medgått tid
For gebyr berekna etter medgått tid vert fakturert 1930 per time. Minimumsbeløp er 1M.

Gebyr for oppfølging av lovbrot
For oppfølging av lovbrot i medhald av plan- og bygningslova kapittel 32 skal det for eventuelt meirarbeid utover gebyr i høve satsane i dette regulativet betalast gebyr etter medgått tid. Gebyr for meirarbeid vert fakturert ved handsaming av søknad.

Lovbrotsgebyr
Plan- og bygningslova gir i § 32-8 heimel for å ileggje lovbrotsgebyr til ansvarleg for brot på plan- og bygningslovgivinga.

Plansaker - Berekningsgrunnlag

Berekningsgrunnlag 
Grunngebyret vert rekna etter storleik på planområdet pluss bruksarealet for bebyggelsen planen opnar for (sjå tabell under). Sjølv om areala vert redusert ved den politiske handsaminga vert gebyrgrunnlaget ikkje endra.
Alle areal som skal nyttast for å utføre tiltaket, tene tiltaket eller som vert påverka av tiltaket inngår i arealberekninga. Areal som berre vert tekne med for å sikre heilskapen, vert haldne utanfor. Sjøareal vert berre rekna med for den delen som skal nyttast til tiltak i sjø.

Gebyr vert rekna etter bruksareal for ny og for eksisterande bebyggelse som skal bli ståande. I dei tilfella der reguleringa opprettheld bruksformålet for eksisterande bebyggelse vert det ikkje berekna gebyr av denne. Det skal reknast gebyr for bruksareal som ligg både over og under terreng.

I sone med særlig omsyn til kulturmiljø inngår berre bruksarealet for eventuell ny bebyggelse (ikkje eksisterande).

Oppstartmøte

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1390 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Teneste Kode Omfang Pris
Gebyr for oppstartsmøte etter grunnareal i planområdet: 2.2.1 < 2000 4 M
2.2.2. 2000 - 4999 6M
2.2.3 5000 – 9999 9M
2.2.4 10 000 - 19 999 11M
2.2.5 20 000 - 29 999 14M
2.2.6 30 000 - 49 999 16M
2.2.7 > 50 000 19M

Detaljregulering

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1450 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

TenesteKodeOmfangPris
Reguleringsspørsmål (prinsippavklaring) til handsaming i kommunestyret etter § 12-11.2.3.1 5M
Reguleringsspørsmål (prinsippavklaring) til handsaming i kommunestyret etter § 12-11.2.3.2 5M
Politisk avklaring før første handsaming2.3.3 5M
Fastsetjing av planprogram2.3.4 20 % i tillegg til gebyr under kap. 14.2.2
Grunngebyr for detaljregulering: Grunnareal2.3.5< 2 00010M
2 000 - 4 99922M
5 000 - 9 99930M
10 000 - 19 99937M
20 000 - 29 99945M
30 000 - 49 99950M
> 50 00055M
Grunngebyr for detaljregulering: Bruksareal<10008M
1 000 - 2 99913M
3 000 - 4 99920M
5 000 - 9 99925M
10 000 - 19 99930M
20 000 - 29 99935M
30 000 - 49 99938M
> 50 00040M
Ny handsaming av planframlegg (regna som fremja når det er sett på sakskartet og tilråding er gjeve)2.3.6Avgrensa høyring og ny fremjing for utvalet25 % i tillegg til grunngebyr
Ny varsling og fullstendig høyring50 % i tillegg til grunngebyr

(Mindre) endring av regulering

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1450 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

TenesteKodePris
Administrativ, kartteknisk justering; justeringar av føremålsgrense eller delelinje som elles kan handsamast vidare etter matrikkellova2.4.15M
Endringar som inngår i handsaming av bygge- eller delesak og som vert varsla og høyrt saman med slik sak2.4.25M
Administrativ endring handsama som sjølvstendig sak utan særskilt varsling eller høyring eksternt2.4.35M
Endring som vert handsama som eigen sak med eigen varsling2.4.48M
Endring som vert handsama som sjølvstendig sak med eigen varsling og høyring eksternt2.4.515M
Endringsframlegg som får negativt administrativt svar2.4.65M
Mindre reguleringsendringar som krev uforholdsmessig stor arbeidsmengd vert fakturert etter medgått tid.2.4.7(sjå pkt. 1.6),
avgrensa oppover til 40M. Om dette er aktuelt skal det avtalast mellom partane på førehand

 

Dispensasjon etter pbl § 19-2 - Fråvik etter pbl § 31-2

Pbl § 19-2 Dispensasjonsvedtaket

Pbl § 31-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1450 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

TenesteKodePris
Dispensasjon som krev uttale eller samtykke frå overordna myndighet.2.5.110M
Anna dispensasjon frå reguleringsplan eller kommuneplan
Tillegg per påfølgande dispensasjon
2.5.25M
3M
Dispensasjon(er) frå arealplan eller pbl./TEK som krev minimal vurdering.
Gebyret vert ilagt for kvart tilhøve som krev dispensasjon.
2.5.33M
Fråvik frå teknisk forskrift for tiltak på eksisterande byggverk, jf. pbl. § 31.2
Meir enn 3 fråvik
2.5.42M
4M

 

Frikjøp av parkeringsplass

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1390 kroner.

 

Frikjøp frå krav om parkeringsplass:

197 M indeksjusterast (SSB byggekostindeks bustadblokk)

Planframlegg - Teknisk bearbeiding og avslag

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1390 kroner..

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

pkt 2.7.1 Teknisk bearbeiding av planframlegg, irekna mindre reguleringsendring:
Etter medgått tid, sjå pkt. 1.6.

pkt 2.7.2 Avslag - planar som ikkje vert fremja eller dersom det vert nedlagt forbod mot tiltaket:
Tilbakebetaling av 50% av grunngebyret.

Anleggsbidrag for manglande uteopphalds-areal i sentrum (utbyggingsavtale)

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.
 

 

TenesteKodePris
Bustad nr. 1-3 – pr. bueining2.8.113M
Bustad nr. 4-6 – pr. bueining2.8.216M
Bustad nr. 7-12 – pr. bueining2.8.331M
Bustad nr. 13-18 – pr. bueining2.8.446M
Bustad nr. 19 +  –  pr. bueining2.8.563M

 

Byggesaker

Av byggesaksgebyret skal 30 % dekke kostnadane med ordinært tilsyn, jf. pbl. § 33-1. Det kan i tillegg ileggjast tilleggsgebyr for oppfølging av avvik og lovbrot som vert avdekka i samband med tilsyn, sjå pkt. 1.9 og 3.11. 

Berekningsgrunnlag
Er gebyrberekninga avhengig av storleiken på bygningsmassen, vert arealet sett lik bruksarealet i høve Norsk standard: NS3940. Arealet vert rekna som summen av samtlege plan, med fråtrekk for tenkte plan, inkludert areal under bakken og vert avrunda nedover til næraste m². Dersom tiltaket ikkje har noko bruksareal, vert rekna gebyret etter bebygd areal (BYA).

Gebyr vert rekna separat for kvart enkelt byggetiltak (bygning) sjølv om søknaden gjeld fleire tiltak. I tillegg til sjølve handsamingsgebyret, kjem gebyr for eventuelle dispensasjonar, gebyr for godkjenning av ansvarsrett og for avvikshandsaming ved gjennomføring av tilsyn. Der det er behov for å ajourføre kartet i kommunens kartbase kjem gebyr også for dette i tillegg, sjå pkt. 6.7.4.

Tiltak som kan gjennomførast utan krav om ansvarsrett - Pbl § 20-4

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

Type tiltakKodePris
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining3.2.13,5 M
Mindre antennesystem3.2.22,5 M
Bygningsmessige tiltak inntil 15 m23.2.32,0  M
Bygningsmessige tiltak, 16-50 m23.2.43,0 M
Bygningsmessige tiltak, 51-70 m23.2.54 M
Bygningsmessige tiltak over 70 m23.2.65 M
Driftsbygningar i landbruket3.2.770% av gebyr i pkt 3.3.1-3.3.10

 

Tiltak med krav om ansvarsrett - Pbl §20-3

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

Gebyr etter tabellen gjeld både nybygg, tilbygg, påbygg og underbygg.

Type tiltakKodePris
Bygningsmessige tiltak 0-15 m23.3.13 M
Bygningsmessige tiltak 16-50 m23.3.25 M
Bygningsmessige tiltak 51-70 m23.3.37 M
Bygningsmessige tiltak 71-100 m23.3.48 M
Bygningsmessige tiltak 101-200 m23.3.514 M
Bygningsmessige tiltak 201-400 m23.3.620 M
Bygningsmessige tiltak 401-600 m23.3.726 M
Bygningsmessige tiltak 601–800 m23.3.830 M
Bygningsmessige tiltak 801-2000 m23.3.950 M+1M pr 100 m2
over 800m2
Bygningsmessige tiltak >2000 m23.3.1075 M+1M pr 100 m2
over 2000m2

 

Tiltak på eksisterande bygningar inkludert bruksendringar

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

Type tiltakkodePris
Omfattande ombygging (vesentlig endring/-reparasjon av tiltak under pkt 3.3. Oppattbygging etter totalskade3.4.1som satsane i pkt. 3.3.
Mindre ombyggingar/fasadeendringar3.4.21,5 M
Fasadeendringar3.4.34 M
Bruksendring til anna enn bustad3.4.550 % av satsane i pkt. 3.3 -  utan ombygging/ ominnreiing
100 % ved ombygging/ ominnreiing
Oppføring eller endring av bygningsteknisk installasjon: Heis, pipe, ventilasjon, eldstad med meir.3.4.62 M
Bruksendring/ombygging av næringslokale til bustad og oppdeling/innreiing av bustad med fleire bueiningar. Pr. ny bueining3.4.710 M

 

Skilt

Minstegebyret (M)
Minstegebyret vert fastsett til 1390 kroner.

Dersom gebyret etter utrekningsreglene vert mindre enn 1M skal gebyret likevel ikkje setjast under 1M. For handsaming av tiltak som ikkje er spesielt nemnt i dette reglementet skal det betalast etter medgått tid, minimum 1 M.

Type tiltak Kode Pris
Frittståande skilt/reklameinnretningar, fasadeskilt og uthengsskilt 3.5.1 2 M
Enkeltståande skilt krev dispensasjon frå skiltvedtektene (skal innarbeidast i kommuneplanen) 3.5.2 5 M

 

Brygge

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

Type tiltakkodePris
Mindre bryggeanlegg inntil 6 båtplassar3.6.15 M
Større bryggeanlegg, båthamner3.6.2Etter medgått tid (Sjå pkt 1.8) avgrensa opp til 10 M.

 

Andre konstruksjonar og anlegg

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

Type tiltakKodePris
Tett gjerde (meir enn 50 % tett med høgde under 1,5 m h) under 10 m lengde3.7.11,5 M
Tett gjerde (meir enn 50 % tett) over 10 m lengde3.7.23M
Støyskjerm/levegg med høgde over 1,5 m og støttemur under 10 m lengde3.7.33M
Støyskjerm/levegg med høgde over 1,5 m og støttemurar over 10 m lengde3.7.43M + 1M pr 10 m
Master3.7.52,5 M
Mellombelse bygningar/brakkeriggar som skal stå inntil 2 år3.7.67,5 M
Offentlege veganlegg pr. 250 m lengde og parkeringsplasser3.7.75 M
Offentlege røyrleidningar for transport av vatn, avløpsvatn, overvatn, fjernvarme pr. 250 m lengde3.7.85 M
Handsaming av utomhusplan etter krav i arealplan3.7.95 M
Privat leidningsanlegg (uansett lengde)3.7.105 M
Privat veg eller parkeringsplass3.7.113 M
Terrengarbeid som kjem inn på mindre enn 1 daa3.7.123 M
Terrengarbeid/landskapsarbeid/massedeponi som kjem inn på areal frå 1-10 daa. Auke på 1 M for kvart 3 daa areal tiltaket kjem inn på3.7.137,5 M
Skateramper og leikeinnretningar (ballbingar, pumptrack mm.) med allmenn/felles tilgjenge. Private anlegg 3M3.7.140 M
Utandørs symjebasseng3.7.155 M
Opne anlegg for idrett og lek3.7.165 M
Tribuner og idrettsbaner/anlegg3.7.177,5 M
Handsaming og endring av søknadspliktige konstruksjonar og anlegg3.7.18Etter medgått tid, jf. generelle føresegner , men min 1 M

 

Riving

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

Type tiltakKodePris
Riving av tiltak som ved oppføring går under regulativet pkt. 3.2 (pbl.
§ 20-4). Gjeld ikkje bygningar med bevaringsverdi (SEFRAK, vern etter pbl./kml.)
3.8.12,5 M
Rivning av bygning under 200 m2 BRA3.8.24 M
Rivning av bygning over 200 m2 BRA3.8.34 M + 0,5 M pr. 100 m2 over 200 m2

 

Tiltak etter SAK § 4-1 a,b,c - registrering i matrikkel og tilsyn. Pbl §20-5 - tiltak unntatt søknadsplikt

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

Type tiltakkodePris
Tiltak etter SAK § 4-1 – Der tiltakshavar sjølv melder frå om matrikkelendring3.9.10,5 M
Tiltak etter SAK § 4-1 – Der kommunen må følge opp manglande ferdigmelding3.9.22M

 

Tilleggsgebyr, avslag og spesielle berekningsreglar

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

Type tiltakKodePris
Førehandskonferanse: Gebyret vert fråtrekt ved handsaming av byggesøknad.
For møte utover (første) førehandskonferanse pr. møte. Dette vert fakturert saman med hovudgebyret.
3.10.12 M
Endring av gitt løyve. Medfører endringar av gitt løyve etter pkt. 3.2 og 3.3 at bruksarealet aukar, vert rekna gebyr som for tilbygg (eventuelt som) i tillegg til gebyr for andre endringar3.10.22,5 M
Trinnvis igangsettingsløyve. Pr. igangsetting utover 1 igangsettingsløyve.3.10.32,5 M
Søknad om ansvarsrett for føretak som ikkje tilfredsstiller formelle kompetansekrav.3.10.43 M
Handsaming av søknad om sjølvbyggaransvar3.10.52 M
Tilleggsgebyr ved behov for kulturminne-/antikvarfagleg uttale3.10.63 M

 

Avvik og ferdigstilling

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

*Søknad kan avvisast ved følgjande manglar:
  • Utan nabovarsel
  • Manglande teikningar (plan-, snitt-, fasadeteikningar, fasadeoppriss eller fotomontasje som viser forholdet til omgjevnadane, eksisterande og framtidige terrenglinjer og situasjonsplan som viser uteopphaldsareal, parkering, terrenghandsaming og ev. murer etc.)
  • Manglande dispensasjonar eller grunngiving for dispensasjon, jf. pbl. § 19-2
*Handsaming av søknad kan avsluttast ved følgjande forhold:
  • Manglande søknadsdokumentasjon er ikkje innsend kommunen innan fastsett tidsfrist i førebels svarbrev.
Type tiltakKodePris
*Ved kommunen si avslutning av handsaming av søknad pga. manglar i søknaden tilkjem det gebyr. Dersom søknad ikkje er komplett etter første brev frå kommunen, tilkjem eit tilleggsgebyr for kvart mangelbrev/avviksrapport som må fakturerast saka. Dersom det vert avdekka feil og manglar undervegs i prosessen, utarbeider kommunen ei avviksmelding/rapport, som må følgjast opp av søkar.3.11.12 M pr. avviks-rapport/ brev
*Avvising av byggesøknad pga. vesentlege manglar
 1M
Handsaming av førespurnad om mellombels bruksløyve3.11.21 M
Ved vesentlige manglar i førespurnad om mellombels bruksløyve/ferdigattest der det må givast ei skriftleg tilbakemelding.3.11.31 M
Der det er gitt mellombels bruksløyve, og førespurnad om ferdigattest ikkje ligg føre innan fastsatt frist. Kommunen sitt arbeid med å følge opp dette3.11.41 M

 

Utsleppsløyve - handsaming

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.
 
Når det skal etablerast nytt anlegg, må det søkast om utsleppsløyve og samtidig søkast om byggjeløyve for anlegget. Gebyret for utslepp gjeld i tillegg til byggesaksgebyret.
 
Type tiltakKodePris
Anlegg der utsleppet er kalkulert til under 15 PE3.12.14,5 M
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE3.12.26 M
Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE3.12.310 M
Anlegg for utslepp av gråvatn3.12.42 M

 

Avslag byggesøknad

For byggesaker som ikkje vert godkjende skal det betalast 70 % av fullt gebyr.  For avslag på dispensasjonssøknad skal det betalast fullt gebyr. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, som vert godkjend, skal 50 % av først innbetalt søknadsgebyr gå til fråtrekk i nytt gebyr.
 
 
 

Grunneigedom, arealoverføring m.m. - oppretting

Minstegebyret er 1450 kroner.

Ved gitt løyve må det rekvirerast oppmålingsforretning. For gebyr som tilkjem ved oppmåling, sjå punkt 6.1 og 6.3.
 
Avslag delingssøknad
For søknader som ikkje vert godkjende skal det betalast fullt gebyr. For avslag på dispensasjonssøknad skal det betalast fullt gebyr. Dersom eit avslag medfører ein revidert søknad innan 3 månader, som vert godkjend, skal 50 % av først innbetalt søknadsgebyr gå til fråtrekk i nytt gebyr.
 

Oppretting av ny grunneigedom, arealoverføring m.m.

Minstegebyret (M) er 1450 kroner.

 

TenesteKodePris
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny parsell < 2 daa.4.1.13 M
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny Bustadparsell > 2 daa < 6 daa.4.1.24 M
Oppretting av ny grunneigedom (deling) pr. ny tomt eller arealoverføring kor det vert danna ny Bustadparsell > 6 daa.4.1.35 M
Handsaming av søknad om grensejustering/makeskifte/samanslåing eller mindre arealoverføring4.1.42 M
Handsaming av søknad om utsetting/ endring av, eller permanent eller mellombels dispensasjon frå stilte delingsvilkår4.1.52 M

 

Oppretting av matrikkeleining

Minstegebyret er 1450 kroner.

 

 

TenestekodeOmfangPris
Oppretting av grunneigedom og festegrunn og innløysing av festegrunn til sjølveigande tomt4.2.10 ≤ 250 m29M
 > 250 ≤ 2000 m218M
 > 2000 ≤ 20000 m2Aukast 1M pr. påbegynt daa
 >20000 m2Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 36M
Oppretting av punktfeste4.2.2Med merking og måling i marka9M
 Kontorforretning6M
Oppretting av anleggseigedom4.2.30 ≤ 750 m2 (BYA/fotavtrykk)20M
 >750 m2Aukast 1M pr. påbegynt daa
 Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2Tilleggsgebyr på 40 %
Oppretting av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige føremål4.2.4> 0 m2Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 9M
Oppretting av offentlig veg og jernbanegrunn4.2.5Sjå 6.1.110 % reduksjon i gebyret 
Oppretting av matrikkeleining der grensa tidlegere er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova4.2.6Sjå 6.1.125 % reduksjon i gebyret
Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent4.2.7Sjå 6.1.110 % reduksjon i gebyret
Oppretting av grunneigedom med utsett oppmålingsforretning4.2.8Tillegg pr. matrikkeleining6M
Oppretting av grunneigedom utført som kontorforretning4.2.9Sjå 6.1.1Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 4M

 

Grensejustering

Minstegebyret er 1450 kroner.

TenestekodeOmfangPris
Grensejustering av grunneigedom og festegrunn4.3.10 ≤ 250 m29M
 > 250 ≤ 500 m210M
 > 500 m2 gjeld pt. 4.2.414M
Grensejustering av anleggseigedom4.3.20 ≤ 250 m310M
 > 250 ≤ 1000 m313M
 > 1000 m3 gjeld pt. 4.2.416M
 Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2Tilleggsgebyr på 40%
Grensejustering til offentlig veg og jernbanegrunn4.3.3≤ 500 m2 sjå pt 6.2.1 
 > 500 m2Aukast 1M pr. påbegynt daa
 ≤ 1000 m3 sjå pt 6.2.2 
  > 1000 m3Aukast 1M pr. påbegynt 500 m3
Grensejustering mellom fleire enn to eigedomar i same sak.4.3.4Summen av delareala /delvolumaSjå 6.2.1 og 6.2.2
Grensejustering av matrikkeleiningar der grensa tidlegare er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova4.3.5Sjå 6.2.1 og 6.2.225 % reduksjon i gebyret

 

Arealoverføring - (Utløyser dokumentavgift)

Minstegebyret er 1450 kroner.

 

TenesteKodeOmfangPris
Arealoverføring over grunneigedom og festegrunn4.4.10 ≤ 250 m29M
 > 250 ≤ 2000 m216M
 > 2000 ≤ 20000 m2Aukast 1M pr. påbegynt daa
 >20000 m2Fakturerast etter medgått tid. 
Minstepris 34M
Arealoverføring av anleggseigedom4.4.20 ≤ 250 m310M
 > 250 ≤ 500 m313M
 > 500 m3Aukast 1M pr. påbegynt daa
 Ved oppmåling av anleggseigedom: Totalt areal av alle oppmålte plan i m2Tilleggsgebyr på 40 %
Arealoverføring av offentleg veg og jernbanegrunn4.4.3Areal omfang sjå pt 6.3.1 
 1 ≤ 5 Parseller 30 % reduksjon i gebyret
 > 5 Parseller 40 % reduksjon i gebyret
Arealoverføring av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige formål4.4.4> 0 m2Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 9M
Arealoverføring mellom fleire enn to eigedomar i same sak. Gjeld ikkje pt 4.4.34.4.5Summen av delareala /delvolumaSjå 6.3.1 og 6.3.2
Arealoverføring av matrikkeleiningar der grensa tidlegere er tilfredsstillande kartlagd ved oppmålingsforretning etter matrikkellova4.4.6Sjå 6.3.1 og 6.3.225 % reduksjon i gebyret

 

Matrikulering

Minstegebyret er 1450 kroner.

 

TenestekodeOmfangPris
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn4.5.1Ml § 6b Sjå 6.1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 

Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Registrering av uregistrert jordsameige4.5.2Ml § 6b Sjå 6.1.1
Kontorforretning (ml § 34 tredje ledd) 

Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Matrikulering av saker med ekstern landmålar4.5.3 Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 7M

 

Oppmåling

Minstegebyret er 1450 kroner.

 

TenesteKodeOmfangPris
Klarlegging eksisterande grenser (ikkje koordinatbestemt) Skal ikkje overskride gebyr etter pkt. 4.4.1 for same sak4.6.1Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde8M (7M dersom minst to pkt. er tidligare koordinat-bestemt. Gjeld ikkje 6.5.2)
 Øvrige punkt pr. stk eller påbegynt 100 m grenselengde1/2M
 Klarlegging av rettarFakturerast etter medgått tid
Gebyr for kartlegging av landbrukseigedomar og grunn til allmennyttige føremål4.6.2> 0 m2Fakturerast etter medgått tid. Minstepris 6M
Nymerking eksisterande grensepunkt (koordinatbestemte)4.6.3Sjå 6.5.18M (7M dersom minst to pkt. er tidligare koordinat-bestemt. Gjeld ikkje 6.5.2)
Privat grenseavtale4.6.4Sjå 6.5.1

Alternativt
25% reduksjon i gebyret.

Fakturerast etter medgått tid.
Minstepris 5M 

 

Seksjonering

Minstegebyret er 1450 kroner.

 

TenestekodeOmfangPris
Sakshandsamingsgebyr4.7.1Inklusiv synfaring9M
 Eksklusiv synfaring8M
Oppmåling av uteareal til eigarseksjon4.7.20 ≤ 50 m27M
 > 50 ≤ 250 m29M
 > 250 ≤ 2000 m215M
 > 2000 m2 - auke pr. påbegynt daaAukast 1M pr. påbegynt daa
Ved samtidig oppretting av minst 6 tilgrensande uteareal til eigarseksjon som er rekvirert av same rekvirent4.7.3Sjå 6.6.210% reduksjon i gebyret

 

Andre gebyr

Minstegebyret er 1450 kroner.

Tenestekode Pris
Minstegebyr4.8.11M1450
Timepris4.8.21M1450
Utstede matrikkelbrev4.8.3≤ 10 sider200
 > 10 sider390

 

Anna

Minstegebyret er 1450 kroner.

TenesteKodeOmfangPris
Avbroten forretning4.9.1> Ferdig innkalla forretning70 % reduksjon i gebyret
 > Ferdig avhalden forretning40 % reduksjon i gebyret
 > Ferdig målt forretning20 % reduksjon i gebyret
 > Ferdig utrekna forretning10 % reduksjon i gebyret
Overskriding av frist4.9.21 dag - 2 mnd 1/3 reduksjon i gebyret
 > 2 mnd2/3 reduksjon i gebyret
Urimeleg gebyr4.9.3 Dersom gebyret openbert er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagde til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.
Betalingstidspunkt4.9.4 Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura når dokumentet vert sendt til tinglysing.
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka4.9.5 Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.
Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter Matrikkellova §184.9.6 For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkravd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 1. oktober til 15. mars.
Prisendringar4.9.7 Satsane for oppmålingsgebyr vert regulerte årleg i samsvar med kommunen sine generelle påslag for prisstigning.

 

Tilsyn med private anlegg - Gebyr

Minstegebyret er 1450 kroner.

Jf. §§ 12-2, 13-2, 15-2 og 15 A-2 i ureiningslova skal kommunen føre systematisk kontroll med at løyve til utslepp og påslepp vert haldne. Gjennom ureiningsforskrifta § 11-4 har kommunen heimel til å vedta kommunale sakshandsamings- og kontrollgebyr for tilsyn. Samla skal ikkje gebyra overstige kostnadane som kommunen har ved sakshandsaming etter kontrollordningar. Alle som har vatn innlagt skal ha avlaup og må difor betale gebyret.

Type tiltakKodePris
Tilsyn på avlaup, årleg gebyr, per bustad/fritidsbustad og tilsvarande14.5.10,5 M

 

Avgifter vassforsyning

Vatn - Tilknytingsavgift

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongsoppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett. 

Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats.

For næringseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

 

Tilknytingsavgift vatn pr. eining

 Pris
Normalsats14 140
Bustad og fritidseigedommar. Leidning < 32 mmNormalsats
Næringseigedomar. Leidning 32-40 mmNormalsats x 2
Næringseigedomar. Leidning 40-63 mmNormalsats x 4
Næringseigedomar. Leidning 63-75 mmNormalsats x 6
Næringseigedomar. Leidning 75 -110 mmNormalsaks x 10
Næringseigedomar. Leidning over 110 mmNormalsats x 15

 

Vatn - Årsavgift

Årsavgift vert rekna etter ein fast og ein variabel del.

Abonnementsgebyr differensiert etter 2 brukarkategoriar. Gebyr for bustad skal betalast pr. bueining og gebyr for næring skal betalast etter dimensjon på inntaksleidning. Abonnementsgebyr for bustad gjeld for bustad- og fritidshus, og skal betalast pr. eining, jf. definisjonen av eining i § 2. Abonnementsgebyr for næring skal betalast for næringseigedomar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg. Gebyret vert fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning slik dette går fram av tabellen under.

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

 
 

Årsavgift vatn, fastledd, pr. eining

 Pris
Normalsats1 880
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 nnNormalsats
Næringseigedomar. Leidning 32-40 mmNormalsats x 2
Næringseigedomar. Leidning 40-63 mmNormalsats x 4
Næringseigedomar. Leidning 63-75 mmNormalsats x 6
Næringseigedomar. Leidning 75-110 mmNormalsats x 10
Næringseigedomar. Leidning over 110 mmNormalsats x 15

Årsavgift vatn, forbruksledd, pr. eining 

 Pris
Bustad og fritidsbustad med bruksareal under 60 m2,       1 090
Bustad og fritidsbustad med bruksareal mellom 60 og 110 m2    1 870
Bustad og fritidsbustad med bruksareal over 110 m23 250
Pr. m3, etter målar 15,4
Pr. m3, stipulert15,4
Industrivatn etter målar pr. m33,2
DriftsbygningarSom næringsareal
Jordbruksvatning, pr. påbegynt daaSom næringsareal
Jordbruksvatning, areal inntil 3,25 daaSom næringsareal
Jordbruksvatning, areal inntil 4,0 daaSom næringsareal
Jordbruksvatning, over 4,0 daa, tillegg pr. daaSom næringsareal
Leige av vassmålar (pr. år): 
Adm.gebyr vassmålar380
Næringseigedomar , diameter inntil 32 mm  - inkl. adm.gebyr540
Næringseigedomar, diameter 32-40  mm   - inkl. adm.gebyr760
Næringseigedomar, diameter 40-63 mm  - inkl. adm.gebyr1 300
Næringseigedomar, diameter 63-75 mm   - inkl. adm.gebyr2 490
Næringseigedomar, diameter 75 -  110 mm  - inkl. adm.gebyr2 800
Næringseigedomar, diameter over 110 mm   - inkl. adm.gebyr5 610
 
Tabell 1: Stipulert forbruk
Bruksareal (m2)Grunnlag for utrekning (m2)Stipulert forbruk (m3)
< 605070
60 – 11085120
>110150210

 

 

 


 

Næringseigedommar, offentlege verksemder og kombinasjonsbygg betalar forbruksgebyr etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3 . Forbruket blir målt med installert vassmålar.

For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda. Avvik kan søkast i samsvar med §6 i lokal forskrift.

Avgifter for mellombels tilknyting: 50% av gjeldande sats for permanent tilknyting. Gjeld opp til eitt år.
Avgift frå- og tilkobling: 50% av tilknytingsgebyret. Det vert ikkje kravd gebyr ved tilkobling att.

 

Avgifter avløp

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

Avløp - Tilknytingsavgift

Tilknytingsgebyret skal betalast når eigedom med hus på blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett ved førstegongs oppføring av bygg som blir tilknytt offentleg vass- og/eller avløpsnett.

Abonnentar med bustad- og fritidseigedommar skal betale normalsats per bueining.

For næringseigedommar, offentlege bygg og kombinasjonsbygg blir tilknytingsgebyret fastsett på grunnlag av dimensjon på inntaksleidning for vatn, slik det går fram av tabellen under.

Tilknytingsavgifta er uendra frå 2023 til 2024.

Nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

 Pris
Normalsats15 582
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 mmNormalsats
Næringseigedomar, leidning 32-40 mmNormalsats x 2
Næringseigedomar, leidning 40-63 mmNormalsats x 4
Næringseigedomar, leidning 63-75 mmNormalsats x 6
Næringseigedomar, leidning 75-110 mmNormalsats x 10
Næringseigedomar, leidning over 110 mmNormalsats x 15

 

Avløp - Årsavgift

Årsavgifta vert rekna etter ein fast og ein variabel del. For alle abonnentar gjeld at avløpsmengda blir rekna lik vassmengda.

Gebyret er uendra frå 2023.

 

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

Årsavgift avløp

 Pris
Abonnementsgebyr (fastledd) normalsats1 132
Pris per m39,5
Bustad- og fritidseigedom. Leidning < 32 mmNormalsats
Næringseigedomar, leidning 32-40 mmNormalsats x 2
Næringseigedomar, leidning 40-63 mmNormalsats x 4
Næringseigedomar, leidning 63-75 mmNormalsats x 6
Næringseigedomar, leidning 75-110 mmNormalsats x 10
Næringseigedomar, leidning over 110 mmNormalsats x 15
Pr. m3, etter målar (avløpsmengd = vassmengd)9,5
Pr. m3 stipulert (avløpsmengd = vassmengd)9,5
Bustader/fritidsbustader bruksareal inntil 60 m2670
Bustader/fritidsbustader bruksareal 60-110 m21 150
Bustader/fritidsbustader bruksareal over 110 m2 2 010

Abonnentar med bustad- og fritidshus betaler anten etter faktisk (målt) vassforbruk og pris pr. m3 , eller stipulert forbruk basert på utrekna bruksareal i samsvar med NS 3940 og pris pr. m3 . Omrekningsfaktor for stipulert forbruk er sett til 1,4 m3 /m2 for bustader. Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Bruksareal (m2)Grunnlag for utrekningStipulert forbruk (m3)
<605070
60 - 10085120
>110150210

Renovasjon og slam - Avgifter

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

Renovasjon og tømming av slamavskiljar - Årsavgift

Det vert vist til forskrift om renovasjons- og slamgebyr for Sogndal kommune etter ureiningslova §26 og §34. Mva. kjem i tillegg.

Renovasjon- og slamgebyr

Gebyr i samsvar med gebyrregulativ frå SIMAS IKS. Det er ikkje kommunalt tillegg for renovasjon og slam for 2024.
Mva. kjem i tillegg.

 

Slamtømming:

SlamavskiljarTømmingÅrleg gebyr 
< 4,5 m3kvart år2 651per tank
< 4,5 m3kvart 2. år1 327per tank
< 4,5 m3kvart 4. år705per tank
< 4,5 m3ekstratømming3 406per tank
< 4,5 m3nødtømming9 208per tank
> 4,5 m3 kvart år589per m3
> 4,5 m3kvart 2. år294per m3
> 4,5 m3kvart 4. år147per m3
> 4,5 m3ekstratømming756per m3
> 4,5 m3nødtømming2 044per m3

Renovasjon:

Småhushald abonnement (80 l restavfall)  3 050
Normalhushald abonnement (140 l restavfall) 3 480
Storhushald (240 l restavfall) 4 128
Ekstra storhushald (660 l restavfall)6 581
Reduksjon for heimekompostering 292

For hytterenovasjon vert gebyret regulert etter fire kriteriar:

1. Hytter som er eigd av firma/institusjonar/private eller lag der formålet er utleige.
    Bustader som har fått godkjenning "nytta til fritidsformål" ligg og i denne kategorien.
2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg (bil), togstasjon (tog) eller brygge (båt) til hytta mindre enn 1 kilometer. Uavhengig om vegen er stengd deler av året.
3. Innlagt vatn
4. Innlagt straum

Fritidsabonnement:

Kategori 12 716Oppfyller kategori 1
Kategori 21 634Oppfyller to av kriteria
Kategori 31 144Oppfyller ein av kriteria
Kategori 4 653Oppfyller ingen av kriteria

Graving i kommunal veg - Gebyr

Gebyr for graving i offentleg veg er kr 5 660.

Gebyret dekkar eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.

Feie- og tilsynsavgift

Nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

 Pris
Feiing kvart år/tilsyn kvart 4. år1020
Feiing kvart 2. år/tilsyn kvart 4. år650
Minstesats feiing/tilsyn (kvart 4. år eller sjeldnare)520

 

Parkeringsavgift

Område/sonePris 
Parkeringsavgift per time25
Parkeringsavgift per time i randsonene 
(Rones, Øyane, Kyrkja, Kyrkjebakken)
21
Dagpris sentrumsonene (Holenparken, Kaien)111
Dagpris randsonene (Rones, Kyrkja)73
Dagpris Øyane 51
Dagpris Fosshaugane Campus ute (Kvåle, Kvålslid)94
Dagpris Ingafossen, Nedrehagen 1 og 273
Dagpris Fosshaugane Campus p-hus (Lines, Eplekjellaren, S2)125

 

Parkeringskort

 

Parkeringskort sentrum- og randsonerPris
Årskort sentrumsoner10 838
Halvårskort5 963
Månadskort1 225
Årskort randsone (gjeld Rones, Kyrkja, Kyrkjebakken, Sjøkanten)4 513
Halvårskort randsone 3 115
Månadskort randsone 632
Gebyr for tap av årskort/halvårskort1 660
Kostnad for utlevering av bil etter inntauing7 390


 

 

Parkeringskort Fosshaugane Campus 
- kjøpast i Easypark-appen

Stad/soneHalvårskortÅrskort
Fosshaugane Campus ute (Trolladalen-sida)1 9503 650
Fosshaugane Campus ute (Trolladalen-sida) - studentar 1 900
P-hus Nedrehagen og Ingafossen ute 1 7503 125
P-hus Nedrehagen og Ingafossen ute - studentar 1 900
P-hus Campus inne (P-hus S2 og P-hus Eplekjellaren)
(årskort må kjøpast på parkpay.no)
Ikkje årskort i P-hus Lines.
23754 388

 

Parkeringssatsar Hodlekve

Parkeringsavgift per time29
Dagpris106
Bubilparkering Hodlekve per døgn (Tilrettelagt område)250
Årskort Hodlekve1 600

Kaiavgift/-leige

Dette er nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.

Næring:Pris
Bruk av kommunal kai ved lossing/lasting pr tonn eller m3 (1 m3 = 1,5 tonn)13
Ilandstigingsavgift   kr/pers (cruise eller liknande)25
Ekspressbåtrute (kr/døgn)280
Kaiplass pr døgn pr m:
Første 30 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Neste 20 m
Minimum leigesats

21
41
94
121
136
270
Fartøy med avtale (utanom gjestehamn) pr døgn220
Fartøy i næring, gjestehamn < 20 fot, pr månad450
Fartøy i næring, gjestehamn 20-30 fot, pr månad910
Fartøy > 30 fot, gjestehamn, pr månad1360
Straum, fartøy med avtale i gjestehamn, pr månad280
Straum pr kWh2,80
Fritidsbåtar: 
Fritidsbåtar under 20 fot140
Fritidsbåtar over 20 fot180
Straum pr døgn50