Plan- og forvaltningsutvalet vedtek mindre endring av detaljreguleringsplan for Lerum Brygge i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14.
Endringane går fram av:

  • plankart dagsett 18.11.2020;
  • føresegner dagsett 16.12.2020 og;
  • planomtale for endring dagsett 16.12.2020.

Klage

Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør forvaltningslova § 29. Eventuell klage må fremjast skriftleg pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal. Klagefristen er sett til 05.03.2021.

Dokument i saka: