Reguleringsplanar er detaljerte planar med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader, for bestemte område i kommunen. Planane kan omfatte eit eller fleire formål.

Reguleringsplanane som gjeld Sogndal kommune er tilgjengelege på GISLINE WebPlan Sogndal kommune
Her finn du både plankart, føresegner og vedtak.

På kommunekart.com kan du søkja på adresser, stader og eigedomar.

Planar som ligg ute til offentleg ettersyn, melding om vedtekne planar, avslutta høyringar og planar under arbeid finn du under Planar og kunngjeringar.