Plan- og forvaltningsutvalet vedtek mindre endring av reguleringsplan for Langavellene i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14, slik det går fram av plandokument sist revidert 21.01.2021, jf. vedlegg 1-3

Kort om endringa

Endringa gjeld stadfesting i plan av eksisterande avkøyrsle med tilhøyrande føresegn. 
 

Eventuelle klagar

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 tre veker, sett til 12.04.2021

Eventuell klage må fremjast skriftleg og sendast pr. e-post til
postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til postboks 153, 6851 Sogndal. 
 

Vedlegg