Sogndal kommune vedtek med heimel i Plan og bygningslova § 10.2 «Kommunal planstrategi for Sogndal kommune 2020 – 2023» slik denne ligg føre, med følgjande endringar:
 
Berekraftmål nr. 15 Liv på land blir lagt til lista over særleg prioriterte berekraftmål 
Justert kulepunkt 1, under mål 4, punkt 8:
Kommunen skal arbeide aktivt for å minske ressursbruk, redusere nedbygging av jord- og naturressursar, og redusere klimautsleppa.
Nytt kulepunkt under mål 2, punkt 8:
Kommunen skal legge til rette for inkluderande og aldersvennlege bustader og bumiljø
Tillegg til punkt 9:
Kommunestyret legg til grunn at regjeringas varsla plankrav og prioritering av tilskot til kommunar som kan vise til planar og prosessar, for «Leve hele livet-reformen», blir følgd opp i det vidare arbeidet med å konkretisere og føreslå planinitiativ.
Reguleringsplan – Fleirbruks og basishall Sogndal. 
Det vert sett i gang og gjennomført detaljreguleringsplan som gjev rom for å realisere ny fleirbruks og basishall i Sogndal. Ved lokalisering ved Kvåle Skule vil planarbeidet følgje rammer i områdereguleringsplan for Campus. Planarbeidet skal vidare ta utgangspunkt i avklarte rammer for anlegget i t.d. godkjent skisseprosjekt. Avgrensing av planområdet og oppstart av planarbeidet vert tilpassa dette arbeidet.
 
Planstrategien vert gjort offentleg minimum 30 dagar før kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka.
 
Kommunestyret ber administrasjonen legge opp til ein prosess der ein ser målstrukturen i planstrategien, planprogram for samfunnsdelen av kommuneplanen og økonomiplanen i samanheng fram til desember 2020.
 

Dokument i saka: