Skogpolitikken skal legge til rette for ein berekraftig ressursforvaltning, der hogsten ikkje overgår tilveksten, og der ein tek omsyn til andre viktige oppgåver skogen har – som leveområde for planter og dyr, rekreasjonsarena for menneske, og som lager og sluk for karbon.